Training of Values Education Mentor: Sample of Balıkesir


Abstract views: 245 / PDF downloads: 79

Authors

Keywords:

Values Education, Mentor, Trainer Education, Morality

Abstract

The aim of this research, the Sule Yuksel Senler Imam Hatip High School and Sehit Omer Faruk Bol Imam Hatip Secondary School twelve teachers' values was to give “Educator Training” on education. In this project, the values were evaluated twice a month for a total of five months to be presented as ten values. The values to be presented in the project ‘love, respect, responsibility, justice, truth-honesty, tolerance, humility, patience and empathy’. Five teachers from each school were assigned to the students who are related to the values determined by the project manager and researchers in the project team. Psycho-pedagogical support was needed to make presentations. First of all, taking into account the methodological pre-test post-test approach, a questionnaire survey would be conducted to identify the difficulties they may encounter in the presentation of the specified values with open-ended questions. After analysis of the obtained data presentations to mentors; At the end of the determined research calendar, an open-ended questionnaire would be conducted to determine the relevant competency. And the end of the survey study, the “Respect” and “Responsibility” levels displayed a statistically meaningful difference. Based on this, the “Respect” and “Responsibility” levels of the teachers increased significantly at the end of the trainig, when compared to their pre-training levels.

 

 

 

 

References

ALTAN, M.Z., 2011, Çoklu Zeka Kuramı ve Değerler Eğitimi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2011, s. 1, c. 4.

AVCI, N., 2007, Toplumsal Değerler ve Gençlik, Siyasal Kitabevi, Ankara.

BALCI, F.A., Yelken, T.Y., 2010, İlköğretim Öğretmenlerinin "Değer" Kavramına Yükledikleri Anlamlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

BAŞARAN, E., 1982, Örgütsel Davranışların Yönetimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.

BEILL, B., 2003, İyi Çocuk, Zor Çocuk Doğru Davranışlar Çocuklara Nasıl Kazandırılır?, (çev. Cuma Yorulmaz), Arkadaş Yayınevi, Ankara.

BERKOWITZ, M.W., 2002, The Science of Character Education, Hoover Institution Press, California.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., 2002, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

DEMİRHAN İŞCAN, C., 2003, İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

EKŞİ, H., 2003, Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları, Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1).

GÜNAY, Ü., 2006, Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Karahan Yayınları, İstanbul, 2006.

KIRSCHENBAUM, H., 1995, 100 Waystoenhance Values and Morality in School Youthsettings, Massachusetts: Allyn&Bacon Company.

KESKİN, Y., 2011, Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim, 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

KOÇ, M., 2017, Dindarlığın Oluşumuna Din Eğitiminin Psiko-Pedagojik Katkıları: 'Değer-Yoksun Dindarlık' Tipolojisi Bağlamında Teorik Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi Dergisi, 15 (33), 87-138.

LAPSLEY, D. K., 2008, Moral Self-Identity As The Aim of Education in L.P. Nucciand D. Narvaez (Eds), Handbook of Moral and Character Education, Taylor & Francis, New York.

ÖNDER, M., 2011, Din ve Temel Değerler, Değerler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

ÖZDAŞ, F., 2013, Ortaokullarda Değerler Eğitimi ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ.

ROKEACH, M., 1973, Nature of Human Values, The Free Press, New York.

SAYIN, E., 2018, Tasavvuf Eğitimi Hafıza Teknikleriyle Tasavvuf Kavramları, Rağbet Yayınları, İstanbul.

TOZLU, N., 2003, Eğitim Problemlerimiz Üzerine Düşünceler, Mikro Yayınları, Ankara.

ULUSOY, K., DİLMAÇ, B., 2012, Değerler Eğitimi, Pegem A Akademi, Ankara.

VEUGELERS, W., 2007, Different Ways of Teaching Values, Educational Review, New York, p. 52/1.

Published

2019-02-27

How to Cite

SAYIN, E., KOÇ, M. ., ÖNAL, R., & ABA, V. (2019). Training of Values Education Mentor: Sample of Balıkesir. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 63–82. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/70