Anatolian Alevism and Bektashism ın Fuat Koprulu


Abstract views: 241 / PDF downloads: 279

Authors

Abstract

This article is on Anatolian Alevism and Bektashism, according to the views of Fuat Koprulu (d.1966). Having been one of the first to study this subject matter in the early years of the republic of Turkey. Koprulu provides very insightfull and  objective  insihgts.  Koprulu,  who  made  great  contributions  to  Turkish culture and literature, saw Alevism and Bektashism a group of Turkish-Islamic heterodoxy and  his opinions  about  these  groups  are  situated  in his various works. His results reached in related works are very important, still, and a majör source of inspiration for today’s researchers. The aim of this article is to point out Koprulu’s views on the Alevism and Bektashi order in a holistic way.

References

ÂŞIKPAŞAZÂDE, Derviş Ahmed Âşıki, 1332, “Tevârih-i Âl-i Osman’danÂşıkpaşazâd e Tarihi” İstanbul: Matbaa-i Âmire.

BAYRAM, M., 1987, “Bâcıyan-ı Rûm” Konya.

BAYRAM, M., 1991, “Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu”, Konya. BAYRAM, M., 1993, “Şeyh Evhadü’ddin Hâmid el-Kirmânî ve EvhadiyyeTarikatı”, Konya.

BAYRAM, M., 2001, “Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahilik’in Doğuşuna Etkisi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s:10, Konya.

BAYRAM, M., 2001a, “Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren”, Konya.

ÇAMUROĞLU, R. 1992, “Tarih, Heterodoksi ve Babailer”, İstanbul: Metis Yayınları.

ÇELEBİ, E., 1995, “Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi)”, Haz. İsmail E. Erünsal – Ahmet Yaşar Ocak. Ankara: TTK.

GÖLPINARLI, A., 1958, “Vilâyetnâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli”, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

KAPLAN, D., 2003, “Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği”, Marife Dergisi,3(2): 143-163, Konya.

KÖPRÜLÜ, F., 1925, “Bektaşiliğin Menşeleri”, Türk Yurdu, 8: 121-140.

KÖPRÜLÜ, F., 1941, “Ahmet Yesevî”, İslam Ansiklopedisi, I: 210-215.İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

KÖPRÜLÜ, F., 1943, “Bektaş”, İslam Ansiklopedisi, II: 461-464. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

KÖPRÜLÜ, F., 1978, “Alp”, İslam Ansiklopedisi, I: 379-384. İstanbul: MilliEğitim Basımevi.

KÖPRÜLÜ, F., 1980, “Türk Edebiyatı Tarihi”, İstanbul: Ötüken.

KÖPRÜLÜ, F., 1996, “Anadolu’da İslamiyet” (Franz Babinger’in makalesiyleberaber) Haz. Mehmet Kanar. İstanbul: İnsan Yayınları.

KÖPRÜLÜ, F., 1999, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu”, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

KÖPRÜLÜ, F., 1984, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

KÖPRÜLÜ, O. F., 1987, “Fuad Köprülü –Türk Büyükleri Dizisi 64”, Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

MÉLİKOFF, I., 1999, “Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe”, Çev: Turan Alptekin.İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.

OCAK, A. Y., 1992, “Kalenderîler – Osmanlı İmparatorluğu’nda MarjinalSûfilik”, Ankara: TTK Yayınları.

OCAK, A. Y., 1996, “Babailer İsyanı Aleviliğin Tarihsel Altyapısı YahutAnadolu’da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü”, İstanbul: Dergâh Yayınları.

OCAK, A. Y., 1996a, “Türk Sûfiliğine Bakışlar”, İstanbul: İletişim Yayınları.

Published

2015-03-27

How to Cite

KAPLAN, D. D. D. . (2015). Anatolian Alevism and Bektashism ın Fuat Koprulu. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 89–108. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/124