Natural Disasters in Safranbolu at 19’th Century with at the Beginning of 20’th Century


Abstract views: 301 / PDF downloads: 212

Authors

Keywords:

Naturel disasters, earthquake, fire, flood, severe winter, Safranbolu, 19’th century, at the beginning of 20’th century

Abstract

Natural disasters have caused great changes in the social and economic structure of societies and civilizations. Human and economic loses experienced during natural disasters left deep traces in the life of societies. There were not too many destructive effect earthquakes had occured in Safranbolu in 19’th century. The widespread use of wood in this region and proximity of houses increase the risk of fire. During the period under resarch many fire and disasters were experienced in the centre of Safranbolu and its villages. Ottoman State have sent fire pumps to Safranbolu in the context of fire fighting and showed the necessary facilities for the construction of new houses after the fire. Severe winter, hail and storm like natural events had damaged agricultural products, it also caused some population loses and minör accidents in Safranbolu. Natural disasters and measures taken by central menagement against natural disasters and the problems faced by public in Safranbolu 19’th and at the beginning of 20’th century were eveluated in this study which was prepared according to archive documents.

References

Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), no. 030.10.00.00.81.535.7; no. 30-10-0-0-118-835-14; no. 030-10-00-00-120-850; no. 030-10-00-00-120-856-33; no. 030-10-00-00-121-862-34; no. 030.18.01.165.34.2; no. 030.18.01.176.18.18.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

A.MKT.UM., 335/97; 365/92; 376/19; 397/44; 454/71.

BEO, 75/5618; 1438/107789; 3852/288860.

DH.İD., 29/21; 85/31.

DH.MKT.,609/30; 1076/50; 1179/3.

DH.MTV., 52-1/13.

DH.MUİ., 27/8.

İ.EV., 2/47.

İ.OM., 4/41.

İ.RSM., 8/23.

MV., 74/68.

MVL., 593/87; 596/73.

Safranbolu Şeri’yye Sicili, (SŞS), no. 2119, 2142.

Y.A.HUS., 264/213.

Y.PRK.UM., 35/69.

Y.MTV., 138/121; 158/60; 158/71.

Telif Eserler

Afyoncu, E., Mete, Z. (2002). 1766 İstanbul Depremi ve Toplum Yaşantısına Etkisi. Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri 22-23 Mayıs 2003. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 85-92.

Aksoy, Y. (2007). Tarihteki Önemli Doğal Afetler. İstanbul: Karma Kitaplar Yay.

Ambraseys, N.N.- Finkel, C.F. (1995). The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas a Historical Review, 1500-1800. İstanbul: Eren Yay.

Atalay, İ. (1994). Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Avcı, Y. (2007). Osmanlı Devletinde Afet Yönetimi ve 1899 Denizli Depremi. Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler 6-7-8 Eylül 2006, I. Denizli: Fakülte Kitabevi, 361-367.

Diamond, J. (2006). Çöküş Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır?. (Çev.: Elif Kıral). İstanbul: Timaş Yay.

Emecen, F. (2008). Safranbolu. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 35, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 481-483.

Erler, M. Y. (2010), Osmanlı Devleti’nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları (1800-1880). İstanbul: Libra Yay.

Gönüllü, A. R. (2010). Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28, 351-373.

Kallek, C. (2002), Kile. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 568-571.

Karacakaya, R.-Yücadağ, İ.-Yılmaz, N. (2013). Arşiv Belgelerinde Karabük, Karabük Valiliği Yay. İstanbul: Seçil Ofset.

Karademir, Z. (2014). İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Kılıç, O. (1999). Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Depremler. Osmanlı, V. (Ed.: Güler Eren). İstanbul: Yeni Türkiye Yay., 671-677.

Lee, S.J. (2004). Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980). Ankara: Dost Kitabevi.

Nikiforuk, A. (2007). Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, (Çev.: Selahattin Erkanlı). İstanbul: İletişim Yay.

Özköse, A. (2003). Safranbolu’da Kıranköy, Tabakhane, Bulakköyü, Yazıköyü ve Yörükköyü’nde Kaybolan Kültür Mirasımız. I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999). Ankara: TTK, 95-110.

Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. İstanbul: MEB.

Sakin, O. (2002). Tarihsel Kaynaklarıyla İstanbul Depremleri. İstanbul, Kitabevi Yay.

Tekemen Altındaş, E. (2018). 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Kuraklığın Ankara’ya Yansıması. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 16/14, 1-13.

Ursinus, M. (2001). Doğal Afetler ve Tevzi: Sel, Dolu ve Fırtınalar Karşısında Oluşturulan Klasik Çağ Sonrası Yerel Vergi Sistemleri. Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler, (Ed.: Elizabeth Zachariadou). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 287-296.

Uysal, B. (2003). Tarihî Safranbolu Evlerinde Ahşap Malzeme Kullanımı. I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999). Ankara: TTK, 69-80.

Ürekli, F. (1998). 1894 İstanbul Depremi. İstanbul Araştırmaları, 5. İstanbul Araştırmaları Merkezi, 47-95.

Vogt, J. (2001). Osmanlı Topraklarında Tarih Boyunca Depremsellik Batılı Kaynaklardan ve Tanıkların İfadelerinden Örnekler. Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler. (Ed.: Elizabeth Zachariadou). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 13-58.

Yazıcıoğlu, H.- Al, M. (1982). Safranbolu Safranbolu- Karabük-Ulus- Eflani. Karabük: Özer Matbaası.

Yiğit, İ. (2010). Anadolu Kırsalında Göçün Dünkü (XVI-XIX. Yüzyıl) Yapısı: Manisa ve Konya Çevresi Üzerinden Bir Göç Okuma Denemesi. Erdem, 76, 205-243.

Wiesner Hanks, M.E. (2016). Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789. (Çev.: Hamit Çalışkan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.

Published

2020-02-27

How to Cite

TURHAN SARIKÖSE, S. (2020). Natural Disasters in Safranbolu at 19’th Century with at the Beginning of 20’th Century. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(29), 69–86. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/83