Sıbyan Schools and Madrasas in Safranbolu in Ottoman Period


Abstract views: 233 / PDF downloads: 125

Authors

Keywords:

Safranbolu, Ottoman, Education, Madrasah, Primary School

Abstract

The Ottoman Empire has given great importance to education since it’s foundation years. In the conquered areas, educational institutions, especially primary schools and madrasas were established. Generally, charitable statesmen and by the people who have economic power had established the foundations which the repair and furnishing costs of these educational institutions and especially the salary of the teachers were paid by this foundations. The primary schools which were built near the mosques and masjids had given education level of primary schools. In these schools, people who are imam in mosques and masjids are also appointed as teachers. After the establishment of the first madrasa in Iznik in the Ottoman period, many madrasas were built in the cities and towns in the cities such as Bursa, Edirne and Istanbul. The madrasas, which are higher education institutions made great contributions to Ottoman science and cultural life. In this study the schools and schools constructed by the important statesmen of the Ottoman Empire such as Gazi Süleyman Pasha, İzzet Mehmed Pasha and Köprülü Mehmed Pasha built in Safranbolu will be evaluated according to the archive documents.

 

 

 

References

Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Bâb- Âli Evrak Odası (BEO), 1090/81723; 1438/107789.

Cevdet Maarif (C.MF.), no. 1523.

İbnül Emin Evkaf (İ.EV.)., 02/47; 18/36; 24/20.

Maarif Mektubi (MF.MKT.), 241/51.

Yıldız Sadaret Hususi Maruzat (Y.A.HUS.), 264/213.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları, Ankara, 1994.

Kastamonu Vilayet Salnâmesi (KVS), 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1298, 1299, 1306, 1311, 1312.

Safranbolu Şer’iyye Sicili (SŞS), no. 2130, 2142, 2154, 2156.

Telif Eserler

AKYÜZ, Y., 1999, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a), Alfa Yay., İstanbul.

CEZAR, M., 2011, Mufassal Osmanlı Tarihi Resimli- Haritalı, Cilt: IV, TTK, Ankara.

ÇADIRCI, M., 1997, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara.

Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, 2004, İbn Battûta Seyahatnâmesi, Cilt: I, (Çev.: A. Sait Aykut), YKY Yay., İstanbul.

EMECEN, F. M., 2003, Taraklıborlu’dan Safranbolu’ya Bir Müze-Şehrin Doğuşu ve Yükselişi, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), TTK, Ankara, s: 15-22.

KAHYA, E., 2003, Safranbolu’daki Belli Başlı Kurumların Yapılanması, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), TTK, Ankara, s:111-116.

KARACAKAYA, R.- İ. YÜCEDAĞ-N. YILMAZ, 2013, Arşiv Belgelerinde Karabük, Karabük Valiliği Yay., Seçil Ofset, İstanbul.

KARACAKAYA, R.- İ. YÜCEDAĞ- N. YILMAZ, 2013, Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Belgeler, Safranbolu Belediyesi Yay., İstanbul.

KAZICI, Z., 1999, Osmanlı Eğitim ve Öğretim Sisteminde Genel Medreseler, Osmanlı, Cilt: V, Yeni Türkiye Yay., Ankara, s:161-167.

MAHMUD CEVAD İBNÜ’Ş- ŞEYH NÂFİ, 2002, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcrââtı, (Yay. Haz.: Mustafa Ergün-Tayyip Duman, Sebahattin Arıbaş- H. Hüseyin Dilaver), MEB Yay., Ankara.

MERÇİL, E., 2003, Selçuklular Devrinde Karadeniz ve Safranbolu, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), TTK, Ankara, s: 1-6.

PAKALIN, M.Z., 1993, Medrese, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt: II, MEB Yay, İstanbul, s: 436-439.

PAKALIN, M.Z., 1993, Sıbyan Mektebi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.III, MEB, İstanbul, s:201-203.

ŞAHİN, İ., 2003, Anadolu’da Türk Yerleşmesi Sürecinde Safranbolu, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), TTK, Ankara, s:7-14.

TAŞ, K.Z., 1996, 16. Yüzyılda Safranbolu İdari Yapısı ve Vakıfları, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 29, 1996, s: 199-206.

TEKELİ, İ.- S. İLKİN, 1999, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, TTK, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İ. H., 1988, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı”, TTK, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İ. H., 1988, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, TTK, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İ.H., 1994, Osmanlı Tarihi, C.I, TTK, Ankara.

YAZICIOĞLU, H.- M. AL, 1982, Safranbolu Safranbolu-Karabük-Ulus-Eflani, Özer Matbaası, Karabük.

YAZICIOĞLU, H., 2003, Safranbolu’daki Süleyman Paşa Vakıflarının Kurucusu ve Bu Vakıflara Bağlı Mimarî Eserleri Yaptıran Kimdir, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6 Mayıs 1999), TTK, Ankara, s: 41-47.

Published

2019-03-27

How to Cite

TURHAN SARIKÖSE, S. (2019). Sıbyan Schools and Madrasas in Safranbolu in Ottoman Period. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 14(28), 307–320. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/49