Political Developments at the end of the First World War in the North Caucasus and Turkey


Abstract views: 257 / PDF downloads: 92

Authors

Keywords:

North Caucasus, Turkey, the First World War, the Bolsheviks, Independent North Caucasian Committee

Abstract

During the First World War, the Bolsheviks revolutionized Russia and the Tsarist Russia collapsed. The Bolsheviks who came to power described the new policy and their former allies, Britain and France, as imperialist states and moved away from them. In this context, the Lenin administration, which declared that they rejected the imperialist policies, decided to recognize the independence of different national elements. Within the framework of this decision, Republic of Caucasus was established in the north and Azerbaijan, Armenia and Georgia Republic in the south Caucus. Turkey began to be occupied by the Allies in the framework of the Armistice Treaty. The military units that were sent to the Caucasus region, which were considered important for the Turkish unity in the First World War, and a number of special operations were recalled. Especially after the opening of the Grand National Assembly of Turkey, Kazım Karabekir, who is on the lookout for Atatürk and the developments in the East, try to stay away from the developments that would disrupt the Turkish National Movement. In this study; when the National Struggle movement will continue in Anatolia, the political results of the fine diplomacy against The Soviet Union and especially the developments in the North Caucasus will be tried.

 

 

 

 

References

Resmi Yayınlar (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi):

B.C.A., 30-18-1-1 / 3-30-1.

B.C.A., 30-10-0-0 / 140-4-3.

B.C.A., 272-0-0-11 / 15-59-2.

B.C.A., 30-18-1-1 / 2-21-11.

Telif Eserler:

AKŞİN, A., 1991, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara.

AKŞİN, S., 2010, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, III, İstanbul.

AKYOL, T., 2008, Ama Hangi Atatürk, İstanbul.

AKYÜZ, J., 2008, “Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri”, Bilig, Sayı: 46, Yaz.

APAK, R., 1988, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara.

ARAS, T. R., 1968, Görüşlerim, İstanbul.

----------, 2003, Atatürk’ün Dış Politikası, İstanbul.

ARMAOĞLU, F., 1993, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914- 1980, I, Ankara.

ASKER, A., 2012, Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan, İçinde: Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler, (Erhan Büyükakıncı - Eyüp Bacanlı). Atatürk Kültür Merkezi.

ASLAN, Y., 1997, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, Ankara.

AVAGYAN, A., 2013, Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920- 1971), İstanbul.

AYDEMİR, İ., 1991, Muhaceretteki Çerkes Aydınları, Ankara.

AYDEMİR, Ş. S., 1967, Suyu Arayan Adam, İstanbul.

BERKOK, İ., 1958, Tarihte Kafkasya, İstanbul.

BERZEG, S. E., 2013, Çerkes- Vubıhlar Soçi’nin İnsanları, Ankara.

BOZKURT, C., 2015, Mersinli Cemal Paşa’nın Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi Anıları, İstanbul.

BUTBAY, M., 2007, Kafkasya Hatıraları, Haz. Ahmet Cevdet Canbulat, Ankara.

CEBESOY, A. F., 2002, Moskova Hatıraları, Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul.

ÇİÇEK, N., 2009,‘Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti’: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat 1864-Mayıs 1865), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: LXIV, Sayı: 1.

DURU, O., 2011, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, İstanbul.

GÖYÜŞOV, A., 2016, Kuzey Kafkasya Dağlılarının Özgürlük Uğrunda Mücadelesi (1917-1920), Çev. Sefer E. Berzeg, Ankara.

GÜRÜN, K., 2010, Türk- Sovyet İlişkileri (1920- 1953), Ankara.

HACISALİHOĞLU, M. (Edi.), 2014, Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu Savaş ve Sürgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul.

HIZAL, A. H., 1961, Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklal Davası, Ankara.

KAFLI, K., 1942, Şimali Kafkasya, İstanbul.

KARABEKİR, K., 1992, İstiklâl Harbimizin Esasları, İstanbul.

----------, 2008, İstiklâl Harbimiz, I, İstanbul.

----------, 2008, İstiklâl Harbimiz, II, İstanbul.

KOSOK, P., 1960, Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklâl Savaşı Tarihinden Yapraklar, İstanbul.

KUMUK, T., Çerkeslerin Türkiye’ye Sürgünü, http://cerkesarastirmalari.org/wpcontent/uploads/2016/06/kumikov_cerkeslerin_turkiyeye_surgunu.pdf/ 13.08.2016.

KURAT, A. N., 2011, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşı’na Kadar Türk- Rus İlişkileri (1798- 1919), Ankara.

----------, 2014, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara.

MAZICI, N., 2005, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermenistan Sorunu 1919- 1921, İstanbul.

MEKER, A., 1953, Kafkas, Kafkas Dergisi, C: I, Sayı: 8 Ağustos.

NECEFOĞLU, H., 2010, K. Marx ve F. Engels’in Kaleminden Kırım Harbi, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11- 15 Eylül 2006, Orta Asya- Kafkasya Tarihi, II, Ankara.

Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri I, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 121, İstanbul 2012.

Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri II, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 122, , İstanbul 2012.

ÖZTÜRK, M., 2005, Atatürk Döneminde Türkiye’nin Kafkasya Politikası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Papers Respecting The Settlement of Cirsassian Emigrants in Turkey, Presented to the House of Commons by Command of Her Majesty, in Persuance of their Address dated June 6, 1864, London.

SARI, M., 2014, Türkiye- Kafkasya İlişkilerinde Batum (1917- 1921), Ankara.

SOYSAL, İ., 2000, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), I, Ankara.

SONYEL, S. R., 2003, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara.

SERTKAYA, O. F., 2010, Kırım’ın Rusya’ya İlhakına Dair 17 Ekim 1783 Tarihli ve Knez Grigori Potemkin İmzalı Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman, XV. Türk Tarih Kongresi Ankara 11- 15 Eylül 2006, Orta Asya- Kafkasya Tarihi, II, Ankara.

ŞAHİN, E., 2015, “Ana Hatlarıyla Türklerin Kafkasya Politikaları Başlangıcından Günümüze Genel Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye, Sayı: 71.

ŞİMŞİR, B. N., 2010, “Kırım Savaşı’nda Kars’ın Savunması ve Teslimi (İngiliz Belgelerine Göre Bir Değerlendirme) (1854- 1855)”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11- 15 Eylül 2006, Orta Asya- Kafkasya Tarihi, II, Ankara.

ŞİMŞİR, S., 2011, Mehmet Emin Resulzade Hatıralar ve Kafkasya, İstanbul.

TEMİZKAN, A., 2006, “Rusya ve Osmanlı Devleti’nin Kafkas- Ötesinde Nüfuz Mücadelesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C: VI, Sayı: 2.

TUNAYA, T. Z., 2009, Türkiye’de Siyasal Partiler İttihat ve Terakki Bir Çağın Bir Kuşağın Bir Partinin Tarihi, III, İstanbul.

ZÜRCHER, E. J., 2010, Milli Mücadelede İttihatçılık, İstanbul.

Published

2019-02-27

How to Cite

KOÇ, N. (2019). Political Developments at the end of the First World War in the North Caucasus and Turkey. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 111–138. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/72