Culture Policies the Period of the Democratic Party (1950-1960)


Abstract views: 616 / PDF downloads: 530

Authors

  • Serkan Gıyas ÇATALBAŞ İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Doç. Dr. Nurgün KOÇ Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı

Keywords:

Democratic Party, Culture Policies, Art, Education

Abstract

After Second World War, power of balances changed. Turkish Republic, wishing to keep up with this changing world, has transitted to the multi-party system since 1946. Four parliamentarians from CHP, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü and Refik Koraltan founded Democratic Party. This party took over the government in 1950 and ruled the country alone until the revolution in 1960. Culture policies of Democratic Party were different from CHP’s. Within the frame of particularly Truman doctrine and Marshall aids, warm relationships were set up with USA. With these relationships Amarican culture began to affect society, these effects were felt almost every field of education and art. The aim of this study is to determine culture related politics and activities of Democrat Party Governments that ruled the country between 1950 and 1960.

References

ALANER, B., 2002, “Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları , Ankara, s. 323-328.

BAŞARAN, C., 1996, “Çağdaş Müzeciliğimiz” Akademik Araştırmalar 1, Sayı 16, Ankara, s. 16-19.

DALKIRAN, A., 2012, “Levy'in Çağdaş Türk Resmine Katkısı” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, Erzurum, s. 1-14.

Demokrat Parti Tüzük ve Programı Ankara 1946.

GÖREN, A. K., 2002, “Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Türk Resim Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 273-292

http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_ Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Erişim: 5.06.2014

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kucuk_Sahne.Erişim: 26.12.2013

KATOĞLU, M., “Cumhuriyet Türkiyesinde Eğitim, Kültür ve Sanat”, Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), Cilt 1, yazan Sina Akşin, Milliyet, İstanbul, s. 417-519.

KOÇ, N., 2012, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Radyo”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı 8, Ankara, s. 69-103.

ONARAN, Â. Ş., 1973, “Ellli Yıllık Cumhuriyet Döneminde Türk Sineması”, Cumhuriyetimizin 50. Yılını Anma Kitabı, Ankara Ünivesitesi Basımevi, Ankara.

ÖDEKAN, Y., “Mimarlık ve Sanat Tarihi” Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), Cilt 1, Hazırlayan: Sina Akşin, Milliyet, İstanbul, t.y., s. 523-603.

ÖZDEMİR, N., 1970, ”Darülbedayi ‘nin Oyun Seçimindeki Tutumu Üzerine Notlar”, Ankara Üniversitesi Dergisi, Ankara, s.69-139.

ÖZKAN, S., 2010, “Türk Eğitim Tarihi. Ankara”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ÖZÖN, N., 2012, “Türk Sinema Tarihi”, Doruk, İstanbul.

ŞENER, S., 1974, “Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarlığı”, Cumhuriyetin 50. Yılını Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

YAMAN, Z. Y., 1998, “1950'li Yılların Sanatsal Ortamı ve Temsil Sorunu”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 79, Ankara, s. 94-135.

-----------, 2002, “Cumhuriyetimizin İdeolojik Anlatımı Olarak Anıt ve Heykel”, Sanat Dünyamız Heykel, Özel Sayı 82, Ankara, s. 155-171.

-----------, 2011, “Siyasal Estetik Gösterge Olarak Kamusal Alanda Heykel”, ODTÜ Dergisi, Ankara, 69-98

Published

2016-03-27

How to Cite

ÇATALBAŞ, S. G. ., & KOÇ, D. D. N. (2016). Culture Policies the Period of the Democratic Party (1950-1960). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 227–246. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/192