Transformation of a Worship Place: Hortacı Mosque (Rotonda)


Abstract views: 600 / PDF downloads: 459

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7567470

Keywords:

Greece, Thessaloniki, Rotonda, Hortacı Mosque

Abstract

In this study, Hortacı Mosque in Thessaloniki, Greece, is examined with its historical background and physical changes. After the building was built as a Roman temple in the 4th century, it was used as a church with the adoption of Christianity and as a mosque when the Ottoman Empire established its sovereignty in Thessaloniki. It was converted into a church again after Thessaloniki passed to Greece. While these transformations that it has gone through throughout history have physical traces on the building, it also has an importance in the interpretation of the past with its social and cultural reflections. The fact that they are specialized structures makes the transformation and re-functioning processes of places of worship worth examining. Rotonda (Hortacı Mosque), which can be visited as a museum today, is one of them, and within the scope of this article, the literature review process for data collection was carried out and researched. The building is discussed in the physical, cultural and religious context with the transformations it has undergone throughout history. As a result, the transformation between religious building types was evaluated in terms of religious rituals, spatial arrangements and orientations, architectural elements and symbolic meanings, and similarities and differences were revealed.

References

Ak, M. (1990). Aşık Mehmed ve Menazırü’l-Avalim’i. İstanbul.

Akkoyun, B. (2013). Selanik Hortacı Camii / Rotonda Mabedi. (Erişim: t.ly/MGfV 25 Aralık 2021)

Cousinery, P. M. E. M. (1831). Voyage dans la Macédoine. Paris.

Erdem, S. (1991). Ayak. TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslam Araştırmaları Merke-zi.

Eşmeli, İ. (2019). Dinlerde Mabed-İbadet İlişkisi (Yahudilik Örneği). Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(11), 24–43.

Eyice, S. (1954). Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri-I. Türkiyat Mecmuası, 11, 157–182.

Eyice, S. (1993). CAMİ. TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslam Araştırmaları Merkezi.

Eyice, S. (1998). Hortacı Süleyman Camii. TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi.

Gökbilgin, T. (1953). Yunanistan’da Türk Eserleri: Bir Seyahatten Hatıralar. Bilgi, 76.

Halaçoğlu, N. K. (2020). Nüfus Mübadelesi Sonrası Yunanistan Veria (Karaferye) Şehrinde Ev Olarak Kullanılan Camiler. Tarih ve Gelecek Dergisi, 6(3), 1109–1133. doi:10.21551/jhf.799390

Kahraman, S. A., Dağlı, Y. ve Dankoff, R. (2003). Evliya Çelebi Seyahatnamesi (C. 8). İstanbul: YKY.

Karataş, G. (2018, 11 Aralık). Günümüzde Osmanlı izlerinin silindiği bir zaman-lar Hortaç Süleyman Efendi (Hortacı) Camii (1591) Selanik [Fotoğraf].

Kiél, M. (1970). Notes on the history of some Turkish monuments in Thessaloniki and their founders. Balkan studies, 11, 123–156.

Kiel, M. (2009). Selanik. TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslam Araştırmaları Merke-zi.

Lowry, H. W. (2012). Madalyonun Diğer Yüzü, Yunanistan’da Osmanlı Camileri &Türbeleri: Yıkılan, İhmal Edilen, Dönüştürülen, Yeniden Dönüştürülen ve Restore Edilen. Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempoz-yumu, ss. 43–44. Ankara.

Mallinson, M. D. S. (2004). Mosque/Churches of the Sudan. Azania: Archaeological Research in Africa, 39(1), 225–241. doi:10.1080/00672700409480400

Öz, N. (2017, Haziran). Theodosius Döneminde Roma İmparatorluğu. (Yayımlanma-mış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Safa, L. (2017). Osmanlı Döneminde Selanik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Selanik Vilayeti Salnamesi. (1324). Selanik. http://isamveri.org/salname/sayilar.php?sidno=D02837 adresinden erişil-di.

Tafrali, O. (1913). Topographie de Thessalonique. Paris: Geuthner.

Tanuğur, F. (2007, Ağustos). İstanbul Tarihi Yarımadasında Bizans Dönemi Kilisele-rindeki İşlev Değişikliklerinin Mimariye Yansıması. İstanbul.

Texier, C. F. M. ve Pullan, P. R. (1864). L’architecture Byzantine. London.

Torp, H. (1991). The Date of the Conversion of the Rotunda at Thessaloniki into a Church. The Norwegian Institute at Athens, 13–28.

Torp, H. (2002). Dogmatic Themes in the Mosaics of the Rotunda at Thessaloniki. Arte Medievale, 2(1), 11–34.

Velenis, G. (1974). Some Observations on the Original form of the Rotunda in Thessaloniki. Balkan Studies, 15, 298–307.

Web-1: The Galerius Palace Opens its Gates [Fotoğraf] https://yougoculture.com/news/galerius-palace-opens-its-gates (Erişim Ta-rihi: 14 Ocak 2022).

Web-2: Rotunda (Selanik) [Fotoğraf] https://de.wikipedia.org/wiki/Rotunde_(Thessaloniki) (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2022).

Web-3: View of a Mosque, 1870s-1890s [Fotoğraf]. https://primo.getty.edu/primo-explo-re/fulldisplay?vid=GRI&docid=GETTY_ROSETTAIE2897241&context=L (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2022).

Web-4: Selanik & Halkidiki [Fotoğraf]. https://negordum.com/tag/hortaci-suleyman-efendi-camii/ (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).

Web-5: Selanik Hortacı Camisi [Fotoğraf]. https://docplayer.biz.tr/43929219-Selanik-hortaci-camisi.html (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).

Web-6: Halveti Şeyhi Hortacı Süleyman Camii Selanik 1591-2017 [Fotoğraf]. https://twitter.com/selaniklisinan/status/935207568615415809 (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).

Web-7: Hortacı Süleyman Camii, Selanik [Fotoğraf]. https://kulturenvanteri.com/yer/hortaci-suleyman-camii-selanik/#16/40.63324/22.95275 (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2022).

Web-8: Web The Rotunda [Fotoğraf]. https://www.enjoythessaloniki.com/visit/ancient-monuments/the-rotunda/ (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2022).

Web-9: The Byzantine Legacy. (n.d.). Rotunda of Thessaloniki [Fotoğraf]. https://www.thebyzantinelegacy.com/rotunda-thessaloniki (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2022).

Web-10: The Rotunda Of Galerius: The Small Pantheon Of Greece [Fotoğraf]. The Collector. https://www.thecollector.com/rotunda-galerius-byzantine-mosaics-pantheon-greece/ (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2022).

Web-11: Ic Xc Nika. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095956323 (Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2022).

Yapar, B. (2007). Yunanistan’daki Türk Eserlerinde Kitabeler (Dedeağaç, Dimetoka, İskeçe, Gümülcine, Selanik, Kavala, Yenice-Karasu). İstanbul.

Yazıcı, N. (2011). Osmanlı Mimarlığında XVI. Yüzyılın Önemli Bir Banisi: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa ve Camileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(17), 437–456.

Yıldız, A. (2013). Camiye Çevrilen Kiliselerin Koruma Anlayışı Bağlamında İnce-lenmesi: Vize Ayasofyası ve Kıyıköy Camii Örneği. E. Benian ve S. Kartal (Ed.), VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu içinde (ss. 137–144). Edirne: Trakya Üniversitesi.

Published

2023-03-19

How to Cite

Durmaz, E., & Uysal, M. (2023). Transformation of a Worship Place: Hortacı Mosque (Rotonda). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 205–227. https://doi.org/10.5281/zenodo.7567470