A Reformer and Struggler Man: Rıdvan Hüsrev (Gerede)


Abstract views: 319 / PDF downloads: 84

Authors

  • Aşir Kayhan KIYCI Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Doktora Öğrencisi
  • Doç. Dr. Nurgün KOÇ Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD Başkanı https://orcid.org/0000-0001-9064-0789

Keywords:

Rıdvan Hüsrev Gerede, Ottoman Empire, National Struggle, Rebellions

Abstract

The politic, economic and military situation of Ottoman Empire in XIX century, the separatist movements of the minorities in the country and Europe’s way of looking at Ottoman Empire also affected Rıdvan Hüsrev Gerede like many people who born in the end of that century and made him a patriotic soldier. During both the collapse of Ottoman Empire which began in the early XX. century and the Turkish National struggle and also during the Republic Period, this patriotism made him undertake many important activities at the risk of his own life for the sake of his homeland nation. In this study, it is focused more Rıdvan Hüsrev Gerede who was named as “My first revolution and hardship day’s friend.” by Mustafa Kemal Atatürk and on his life particularly on his activities in the national struggle.

References

AHMAD, F., 1999, “İttihat ve Terakki 1908-1914”, (çev.: Nuran Yavuz), Kaynak yay., İstanbul.

AKGÜL, İ. H., 2005, “Rıza Han’ın (Rıza Şah Pehlevi) Türkiye Ziyareti”, İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1-42.

AKIN, V., 2012, “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arasında Siyasi İlişkilerin Kurulmasında 1925 Dostluk Antlaşması’nın Yeri ve Önemi”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Edirne, 41-56.

BERKES, N., 1978, “Türkiye’nin Çağdaşlaşması”, Doğu- Batı yay., İstanbul, 1978.

ÇAĞLAR, G., 1990, “Hüsrev Bey Heyet-i Nasihası (Nisan-Haziran 1920)”, Ankara- Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.5, Ankara, 85-96.

ÇOKER, F., 1994, “Türk Parlamento Tarihi”, C.3, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı yay., Ankara.

ÇOLAK, M., 2005, “Macaristan’da Revizyonizm ve Balkan Paktı Çerçevesinde Türkiye- Macaristan İlişkileri (1923-1938)”, İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, S.8, İstanbul, 1-14.

EMEKLİ SANDIĞI ARŞİVİ, 120110.87 No’lu Emeklilik Sicil Dosyası, Hüsrev Gerede’nin Hüviyet İlmuhabiri Örneği.

________, 120110.087 No’lu Emeklilik Sicil Dosyası, 09.10.1928 tarihli belge.

________, 120110.087 No’lu Emeklilik Sicil Dosyası, 26.12.1931 tarihli Nüfus Kayıt Örneği.

________, 120110.87 No’lu Emeklilik Sicil Dosyası, 03. 04. 1962 tarihli Maaş Tahsisine Ait Tahkiki Hüviyet İlmuhaberi Örneği.

ERTUNA, H., 1974, “Türk İstiklâl Harbi (İstiklal Harbinde Ayaklanmalar)”, C.6, Gnkur. Harp Tarihi Dairesi Başk. yay., Ankara.

KANDEMİR, F., 1962, “Geçen Hafta Toprağa Verdiğimiz Hüsrev Gerede”, Yakın Tarihimiz, C.1, İstanbul, s. 163- 165.

KARPAT, K.; ZENS, R. W., 2002, “I. Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid’in Saltanatı (1876-1909)”, Türkler, C.12., Yeni Türkiye yay., Ankara.

KARNAP, H., 2004, “I. ve II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Trabzon Milletvekilleri (Biyografi ve Faaliyetleri)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

KARPAT, K., 2010, “Türk Demokrasi Tarihi”, Timaş yay., İstanbul.

LEWIS, B., 2009, “Modern Türkiye’nin Doğuşu”, (çev.: Boğaç Babür Tuna), Arkadaş yay., Ankara.

İNALCIK, H., 2016, “Akademik Ders Notları (1938-1986)”, Timaş yay., İstanbul.

_________, 2013, “Osmanlı ve Modern Türkiye”, Timaş yay., İstanbul.

ÖNAL, S. (Hazırlayan), 2003, “Hüsrev Gerede’nin Anıları”, Literatür yay., İstanbul.

SHAW, S., J., 2002, “Türk İstiklâl Harbi”, Türkler, C.15, Yeni Türkiye yay., Ankara, 1445-1510.

ŞİMŞİR, B., 1996, “Bizim Diplomatlar”, Bilgi yay., İstanbul.

TEVETOĞLU, F., 1971, “Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar”, Atatürk ve Çevresi yay., İstanbul.

ZURCHER, E. J., 2000, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, (çev.: Yasemin Saner Gönen), İletişim yay., İstanbul.

Published

2017-02-27

How to Cite

KIYCI , A. K. ., & KOÇ , D. D. N. (2017). A Reformer and Struggler Man: Rıdvan Hüsrev (Gerede). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(23), 153–164. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/163