Personality in the Context of Sufi Themes of Hassan Basri Cantay's Works


Abstract views: 234 / PDF downloads: 86

Authors

Keywords:

Sufistic Personality, İhklas-Unity, Taqva-Responsibility, Havf-Reca, Kabz-Bast

Abstract

Hasan Basri Çantay is a scholar whose multi sided and sufistic approaches deserve understanding. He has many experiences which indicate his versatile personality. He was a journalist to enlighten the public, a patriot when defending the nation, a politician to solve the nation's problems, a lecturer to defeat illiteracy, and an entrepreneur who was involved in the establishing of many foundations. His versatility expands from cleric to a sportsman. In order to understand his sufistic depth, the sufistic approaches found in his works need to be analyzed. In this sense, Hasan Basri Çantay, sometimes mentioned directly the sufistic interpretation in his works; while he referred to others and gave sufistic descriptions of various subjects.

References

ABA, V., 2014, “Hasan Basri Çantay’ın Hadis Çalışmalarının Aktüel Değeri (On Kerre Kırk Hadis Eseri Üzerine Sosyo-Teolojik Analiz)”, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu Bildirileri, Yayınlanmamış Bildiri Kitabı, 19-21 Eylül 2014, Balıkesir.

AKGÜL, Y., 1987, “Karesi Toprağının Yiğit Evlâdı Hasan Basri Çantay, Kara Günler ve İbret Levhaları”, (haz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Petek Matbaası, Balıkesir.

ALTINTAŞ, İ.H., 2013, “Fatih Sertürbedârı Tırnovalı Kutbu’l-Ârifin Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil Ahmed Âmiş Efendi”, Dergâh Yayınları, İstanbul.

ANKARAVÎ, İ., 1996, “Minhâcü’l-Fukara”, (haz. Saadettin Ekici), İnsan Yayınları, İstanbul.

ATTÂR, F., 1987, “Tezkiretü’l Evliyâ”, (haz. Mehmet Zahit Kotku), Dilek Matbaası, İstanbul.

CEBECİOĞLU, E., 2004, “Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü”, Anka Yayınları, İstanbul.

ÇANTAY, H.B., 1958, “Islamic Culture in Turkish Areas, The Straight Path of Islam”, (Ed. Kenneth Morgan), The Ronald Press Cooperation Press, New York.

-------------, H.B., 1984, “Kur’ân-ı Hâkim ve Meâl-i Kerim”, Mürşit Çantay Yayınları, Cilt:1-3, İstanbul.

-------------, H.B., 1962, “On Kerre Kırk Hadis, Metin Meali İzahı”, Sönmez Neşriyat, Cilt:1, Sayı:3-4, İstanbul.

-------------, H.B., 1971, “Kara Günler ve İbret Levhaları”, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul.

-------------, H.B., 1948, “Tevhid”, Sebilürreşad, 1/12, 8.

-------------, H.B., 1948, “Neme Lazım”, Sebilürreşad, 1/7, 7.

-------------, H.B., 1956, “Bozgunculuk Hakkında”, İslâm Dergisi, 1/8, 12.

-------------, H.B., 1957, “Kötülüğe İyilikle Mukabele”, İslâm Dergisi, 1/9, 2.

-------------, H.B., 1959, “Fuhuş Salgını”, Sebilürreşad, 12/29, 12.

DİHLEVÎ, Ş.V., 1990, “Huccetullâhi’l-Baliğa”, Dârü İhyâi’l-Ulûm, Beyrut.

EMRE, M., 2000, “Üstadım Süleyman Tunahan (k.s.) ve Hâtıralarım”, Erhan Yayın Dağıtım, İstanbul.

GÜNAY, Ü., 1998, “Din Sosyolojisi”, İnsan Yayınları, İstanbul.

GÜNGÖR, E., 1997, “Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak”, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

HÖKELEKLİ, H., 2011, “Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi”, Timaş Yayınları, İstanbul.

------------, H., 1993, “Din Psikolojisi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.

İZ, M., 1975, “Yılların İzi”, İrfan Yayınevi, İstanbul.

KELÂBÂZÎ, E.B.M., 1980, “Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf”, Mektebetü’l-Külliyâti’l Ezheriyye, Kahire.

KILIÇ, R., 2009, “Osmanlıdan Cumhuriyete Sufî Geleneğin Taşıyıcıları”, Dergâh Yayınları, İstanbul.

KUŞEYRÎ, A., 2003, “Risâletü’l-Kuşeyrî”, Daru’l-Hayr, Beyrut.

MÂVERDÎ, E., 1988, “Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn”, Daru İhyâ-i Ulûm, Beyrut.

MERCAN, İ.H., ER, İ., 2010, “XX. Yüzyıl İlim Adamlarından Hasan Basri Çantay ve Onun Kütüphanesi”, Dârü’l-Fünûn İlahiyat Sempozyumu Tebliğleri, 18-19 Kasım 2009, İstanbul.

ÖZ, S., 2014, “Hasan Basri Çantay’ın Eseri Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm’de İşârî-Sûfî Yorumlar: Mutasavvıf Abdülaziz Ed-Debbâğ’ın Eseri El-İbrîz’in Etkisi”, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu Bildirileri, Yayınlanmamış Bildiri Kitabı, 19-21 Eylül 2014, Balıkesir.

ÖZEL, A.M., 2014, “Sırlı Bir Âlim: Hasan Basri Çantay ve Tasavvufî Dünyası”, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu Bildirileri, Yayınlanmamış Bildiri Kitabı, 19-21 Eylül 2014, Balıkesir.

ÖZKAN, M., 2012, “Hasan Basri Çantay’ın ‘Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm’ Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir University the Journal of Social Sciences Institute, Cilt: XV, Sayı: 28-1.

RUMÎ, M.C., 2003, “Mesnevî-i Mânevî”, (thk. Reynold A. Nicholson), İntişârât-ı Hermes, Tahran.

SAYIN, E., 2015, “Kalbine Hatırlat Hafıza Teknikleriyle Tasavvuf Kavramları”, Nesil Yayınları, İstanbul.

SÜHREVERDÎ, E.H., 1966, “Avârifü’l-Maarif”, Daru’l-Kitabi’l-Arabiyyi, Beyrut.

ŞAHİN, M.K., 2014, “Hasan Basri Çantay’ın Pratik Ahlaka Verdiği Önem ve Değer”, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu Bildirileri, Yayınlanmamış Bildiri Kitabı, 19-21 Eylül 2014, Balıkesir.

UĞUR, M., 1994, “Hasan Basri Çantay”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.

ULUDAĞ, S., 1999, “Tasavvuf Terimleri Sözlüğü”, Marifet Yayınları, İstanbul.

UZUNÇARŞILI, İ.H., 1999, “Karesi Meşâhiri”, (haz. Mehmet Sarı, Ahmet Karaman), Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir.

YILMAZ, H.K., 2002, “Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar”, Ensar Neşriyat, İstanbul.

Published

2017-02-27

How to Cite

Sayın, Y. D. D. E. (2017). Personality in the Context of Sufi Themes of Hassan Basri Cantay’s Works. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(23), 71–85. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/154