Assessment of Konya State Theatre Building (Community Center) in the Scope of Modern Architectural Heritage


Abstract views: 608 / PDF downloads: 258

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6468540

Keywords:

Modern Architecture, Community Center, 20th Century Architectural Heritage

Abstract

Lifestyles have changed on a global scale with industrialization that has grown after the Industrial Revolution, and migrations and rapid urbanization have resulted in the need for new houses. With new materials, different construction methods and developing technology, a new period that is independent of historicism and that distinctively reflects different functions began. Called Modern Architecture Period, this era included different processes for every country due to its social, cultural and financial conditions. With the demolition of Pruitt-Igoe houses in Europe in 1972 and adverse impacts of two world wars on cities, the idea that Modern Architectural buildings should be conserved emerged. Consideration and conservation of recently constructed Modern Architectural products as cultural heritage became a topic of discussion in different regions, particularly Europe, during 1970s and 1980s; International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO) was founded with the Declaration of Eindhoven in 1990, suggesting the first step taken in this regard. Conservation of Modern Architectural heritage in Turkey became an agenda topic upon the establishment of DOCOMOMO Turkey Working Group in 2002. Within the scope of the protection and documentation of the Modern Architectural Heritage, the Community Center building located in the city center of Konya, built between 1946-1949 and used as the Konya State Theater today, was examined. With the literature review, the values used for the Modern Architectural Heritage in national or international documents have been determined. The examined building was handled within the scope of these values and it was concluded that it should be considered within the scope of Modern Architectural Heritage with its document, integrity, technological, aesthetic, urban memory, momentary and reference values. 

References

Ahunbay, Z. (2018). 20. yüzyıl mimarlığının korunması ve AKM. Mimarlık Dergisi, 399. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi= 413&RecID=4347 (Son Erişim: 15.08.2021).

Alagöz, M., Semerci, F. ve Aydın, D. (2015). Anadolu’da modernizmin yerel açılımları: Konya’da üç yapı üzerinden örnekleme. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 109-124.

Altan, T. E. (2017). Modern mimarlık mirası korunmalı m ı?. https://xxi.com.tr/i/modern-mimarlik-mirasi-korunmali-mi (Son Erişim: 15.08.2021).

Aras, L. (2014). Pruitt Igoe'den Günümüze Postmodern Çeşitlemeler: Kültürel Dönüşüm ve Tasarıma Yansımalar. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(13), 43-58.

Arslan, H. D. ve Alagöz, M. (2015). Cumhuriyet döneminde bir modernleşme hareketi: Konya halkevi örneği. Mimaran, 9(11), 7-13.

Arslan, H. D. ve Alagöz, M. (2015). Konya devlet tiyatrosu. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, Docomomo, Türkiye.

Aslanoğlu, İ. (2010). Erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı. Bilge Kültür Sanat. Türkiye-İstanbul. 63.

Baturayoğlu Yöney, N. (2016). Modern mimarlık mirasının kabulü ve korunması: Uluslararsı ölçüt ve ilkelere ilişkin bie değerlendirme. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 17, 62-76.

Birol, G. (2006). Modern mimarlığın ortaya çıkışı ve gelişimi. Megaron Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yayını, 3-16.

Bozdoğan, S. (2015). Modernizm ve ulusun inşası. Metis Yayınları. Türkiyeİstanbul. 171-180.

Bozkurt, T. (2014). Konya devlet tiyatrosu (halkevi) binası. Konya Ansiklopedisi, Konya Kültür A.Ş., 32.

Casciato, M. (2007). Modern monuments and heritage at Risk. Heritage At Risk Special Edition Edited By ICOMOS. 22-23.

Colquhoun, A. (2002). Modern architecture. Oxford UniversityPress, New York.

Conrads, U., ve Bullock, M. (1976). Programs and manifestoes on 20th-century architecture. Mit Press, United States of America.

Coşkun, B. S. (2018). Yakın geçmişin mirası: İstanbul’un cumguriyet dönemi mimarisi. Mimar-ist, 2018(2), 65-69.

Çelik, F. (2018). Geç osmanlı dönemi kentsel mekanda batılılaşma etkileri: Konya millet bahçesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 44, 331-350.

Denison, E. (2018). Modern heritage, the other and the anthropocene. Built Heritage, 4, 31-41.

Dostoğlu, T. N. (1995). Modern sonrası mimarlık anlayışları. Mimarlık Dergisi, Sayı 263, 33(3), 46-50.

Dostoğlu, N. (2011). ”Bursa Örnekleri Üzerinden Cumhuriyet Mirasının Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet’in Mimarlık Mirası Sempzyumu, Bildiri Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası Yayını Ankara, 233-242.

Durukan, A. (2006). Cumhuriyetin çağdaşlaşma düşüncesinin yaşama ve mekana yansımaları: Halkevi binaları örneği. Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 85-133.

Durukan, A. ve Ulusu Uraz, T. (2008). Cumhuriyetin kültür kurumu olarak halkevi binaları. İTÜ Dergisi Mimarlık, Planlama, Tasarım, 7(1), 38-49.

Durukan Kopuz, A. (2019). Modern mimarlık mirası bağlamında Adana iller bankası yerleşkesinin (1974) değerlendirilmesi. Tasarım Kuram, 15(28), 212221.

Gültekin, N. T. (2017). Evaluation of the conservation of modern architectural heritage through ankara’s public buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245(8), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/8/082046/pdf (Son Erişim: 15.08.2021).

Güner, H. E. (2017). Methodology Proposal for the conservation of modern heritage.https://www.researchgate.net/publication/320426470_METHOD OLOGY_PROPOSAL_FOR_THE_CONSERVATION_OF_MODERN_HERI TAGE (Son Erişim: 15.08.2021).

Grementieri, F. (2009). The preservation of nineteenthand twentieth-century heritage. Identification and Documentation of modern heritage, Published by UNESCO 2003, 82-89.

Güler, K. ve Bilge A. C. (2016). Modern mimarlık mirası bağlamında Artvin hükümet konağının (1974) değerlendirilmesi. Megaron Dergisi, 11(1), 15-34.

Hasol, D. (2017). 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı, Yem Yayın, Türkiye-İstanbul, 15.

Heynen, H. (1999). Architecture and modernity. MIT Press, London-England, 9111.

Jencks, C. (2011). Contextual counterpoint, architectural design. Eylül 1, 62 – 67.

Jokilehto, J. (2009). Continuity and change in recent heritage. Identification and Documentation of modern heritage, Published by UNESCO 2003, 102-109.

Kayın, E. (2007). Dosya: Koruma alanına yeniden bakış “Modern” bir kurgu olarak koruma paradigmasının dönüşümü ve modern mimarlık mirası. Mimarlık Dergisi, 338. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi= 288&RecID=1651 (Son Erişim: 15.08.2021).

Kayın, E. (2016). Modern mimarlık mirası bağlamında İzmir kenti ve İzmir Ticaret Odası yapı kompleksi. Ege Mimarlık, 28-33.

Kaynar, O. (2007). Konya halkevinin Türk modernleşmesindeki faaliyetleri. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kitahya, 2-78.

Kırcı, N. (2013). 20. yüzyıl mimarlığı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Türkiye-Ankara, 1-67. Konya Dergisi Arşivleri. Sayı 74-124.

Kök, S. (2016). 20. Yüzyıl modern mimarlık mirasının değerlendirilmesi: İMÇ örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 10-32.

Macdonald, S. (2013). Modern matters: Breaking the barriers to conserving modern heritage. Conservation Perspectives. https://www.researchgate.net/publication/340418346_Modern_Matters_B reaking_the_Barriers_to_Conserving_Modern_Heritage (Son Erişim: 15.08.2021).

Oers, R. (2009). Introduction to the programme on modern heritage. Identification and Documentation of modern heritage, Published by UNESCO 2003, 7-14.

Omay Polat, E. E. ve Can, C. (2008). Modern mimarlık mirası kavramı: Tanım ve kapsam. Megaron YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 3(2), 178-186.

Omay Polat, E. E. (2010). Türkiye’nin modern mimarlık mirasının korunması kuram ve uygulama yöntem bağlamında değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 5-40.

Omay Polat, E. E. (2018). Güncelleme: Türkiye’nin modern mimarlık mirası. Mimar-ist, 2018-2, 44-47.

Oran, S. (1940). Konya halkevi binası projesi. Arkitekt Dergisi, 09-10, 198-202.

Önge, M. (2018). Bir anlayış ve sistem sorunu olarak Türkiye’de modern mimarlık mirasının korunması. 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Antalya, 295-303.

Özcan, M. ve Koçer, G. (2018). Halkevi eğitim faaliyetlerinden kurslar, Konya halkevi örneği. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 1005-1039.

Özkaban, F. F. (2014). Modern mimarlık mirasının korunması sorunsalı: İzmir konut mimarlığı örneği. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 8-52.

Parlak, Ö. (2018). Birinci ulusal mimarlık dönemi yapı tipolojileri ve Konya’daki eğitim yapılarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 11-112.

Peel, L., Powell, P., ve Garrett, A. (1989). An introduction to 20th-Century Architecture. Apple Press. Sevinç, A. (2004). Hayali ahali projesi. Okyanus. İstanbul.

Sharp, D. (2000). Registering the diaspora of modern architecture. The Modern Movement in Architecture, Selections from the DOCOMOMO Registers, Dennis Sharp, Catherine Cooke (ed.), 10.

Tanyeli, U. (1997). Modernizmin sınırları ve mimarlık. Modernizmin Serüveni, İstanbul.

Tekeli, D. (2018). Cumhuriyet dönemi mimarlık mirasımız korunamaz mı? Mimar-ist, 2018(2), 42-47.

Wilkinson, P. (2018). Gerçekten bilmeniz gereken 50 mimarlık fikri. Domingo Yayın Optimum Basım, Türkiye-İstanbul, 72-125.

Yaldız, E. ve Sayar, G. (2016). Modernizmin mimariye yansıması ve 20. yy Konya modern mimarlığı. Online Journal of Art and Design, 4(4), 63-89.

Yaldız, E., Aydın, D., Sıramkaya Büyükşahin, S. (2017). The evaluation of 20th century architecture in Konya in the context of modern architecture heritage. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(11), 171-184.

Yavuz, Y. (2009). İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemalettin. Mimar Kemalettin Anma Program Dizisi, Ankara, 11-247.

Yılmaz, D. ve Süntar Akhan, N. E. (2011). İlk dönem halkevlerinin eğitim faaliyetleri “Konya Halkevi Örneği”. Karadeniz Araştırmaları, 29, 59-95. Url 1: https://www.arkitektuel.com/kristal-saray/ (Son Erişim: 30.05.2021).

Url 2: https://www.greelane.com/tr/be%C5%9Feri-bilimler/g%C3%B6rselsanatlar/philip-webb-architect-and-designer-177879/ (Son Erişim: 30.05.2021).

Url 3: https://www.arkitektuel.com/villa-savoye-2/ (Son Erişim: 30.05.2021).

Url 4: http://www.architecture.org/learn/resources/buildings-ofchicago/building/farnsworth-house/ (Son Erişim: 30.05.2021).

Url 5: http://www.envanter.gov.tr/anit/index/galeri/37751?page=2 (Son Erişim: 30.05.2021).

Url 6: https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ (Son Erişim: 01.08.2021).

Url 7: https://tiyatrolar.com.tr/konyadevlettiyatrosu2/?s=hakkinda (Son Erişim: 25.08.2021).

Url 8: https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ (Son Erişim: 01.08.2021).

Published

2022-03-27

How to Cite

PARLAK , Özge ., & YALDIZ , E. . (2022). Assessment of Konya State Theatre Building (Community Center) in the Scope of Modern Architectural Heritage . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 223–252. https://doi.org/10.5281/zenodo.6468540