Sectarian Sourced Problems and Their Historical Origins Arising in Today's Islamic World


Abstract views: 250 / PDF downloads: 140

Authors

Keywords:

Sect, takfir, otherization, sectarian conflicts

Abstract

Today, bloody conflicts are taking place in many Islamic countries such as Syria, Iraq and Yemen and it is emphasized that the main cause of these conflicts is due to sectarian differences. This point, the following questions need to be answered: What are the reasons that put sects representing different interpretations of Islam at the focal point of conflict? To what extent have sectarian problems that have arisen in the past have affected the present day? In the article, it is aimed to give a historical perspective to the sectarian problems experienced today with the analysis obtained as a result of the process follow-up based on the data contained in the classical period sources. In our research, as the main elements of sectarian problems among Muslims; sectarian domination in the state administration, identification of religion with sect, expanding thescope of takfir and otherization have been determined. It has been concluded that these elements have taken a more rigid form due to the influence of different factors since the first periods of sectarian formation and manifested themselves in the harshest form of today's problems.

References

Ahmet Cevdet Paşa. (1303). Tarih-i Cevdet. İstanbul: Matbaa-i Osmaniyye.

Al-i Kaşifi’l-Gıta, Muhammed el-Huseyn. (1415). Aslü’ş-Şia ve usuluha. Thk. Alaü Al-i Ca’fer. Kum: Müessesetü’l-İmam Ali.

Askalani, Ebü’l-Fazl Şehabeddin Ahmed İbn Hacer. (2002). Lisanü’l-mizan. Beyrut: Daru’l-Beşairi’l-İslamiyye.

Avcı, C. (1998). “Hilafet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17: 539-546. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları, 1998.

Avcu, A. (2011). Karmatiliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci. Sivas : Cumhuriyet Üniversitesi, 2011.

Aydın, M. (2018). İlahi Dinlerde Şeytan İnancı ve Anlayışı. Konya: Palet Yayınları, 2018.

Bağdadi, Ebû Mansur Abdülkahir b Tahir b. Muhammed Temimi Abdülkahir. (1991). Mezhepler arasındaki farklar: el-Fark beyne’l-fırak. Trc. Ethem Ruhi fığlalı. Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı.

Belazüri, Ebü’l-Abbas Ahmed b Yahyâ b Cabir. (1996). Ensâbü’l-eşraf. Beyrut : Dârü’l-Fikr.

Büyükkara, M. A. (2015). Çağdaş İslami Akımlar. Ed. E. Said Kaya - H. Murat Köse. İstanbul: Klasik.

Büyükkara, M. A. (2004). İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik. İstanbul: Rağbet Yayınları.

Cabiri, Muhammed Abid.(2001). Arap-İslam siyasal aklı. 2. Bs. İstanbul: Kitabevi.

Cürcani, Ebu’l-Hasen Hasen Alî b. Muhammed b. Alî Seyyid Şerîf Hanefî (816/1413). (1997). Ta’rifat Arapça Türkçe Terimler. Trc. Arif Erkan. İstanbul.

Demircan, A. (2000). Haricilik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din Siyaset İlişkisi. İstanbul : Beyan Yayınları.

Duri, A. (1994). “Divan”. 377-381. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Erkal, M. (1996). “Ganimet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 351-351. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Eş’ari, Ebü’l-Hasan İbn Ebu Bişr Ali b İsmail b İshak. (2005). İlk dönem İslam mezhepleri. Trc. Mehmet Dalkılıç - Ömer Aydın. İstanbul : Kabalcı Yayınevi.

Evkuran, M. (2016). Sünni paradigmayı anlamak : -bir ekolün politik ve teolojik yapılanması-. Ankara : Ankara Okulu.

Farhad D. (2002). İsmaililer: Tarihleri ve Öğretileri. Trc. Erdal Toprak. İstanbul: Doruk Yayımcılık.

Fayda, M. (1995). “Fey”. 12: 511-513. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Fığlalı, E. R. (1997). “Hariciler”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 16: 169-175. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Fığlalı, E. R. (1994). Kadiyanilik. Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı.

İbn Faris, Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Faris b. Zekeriyyâ. “k-f-r”. (1979). Mu’cemu mekayisi’l-luga. Thk. Abdüsselam Muhammed Harun. Kahire: Daru’l-Fikr.

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said. (2017). el-Fasl dinler ve mezhepler tarihi (metin-çeviri). Trc. Halil İbrahim Bulut. İstanbul: İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer el-Kuraşi, el-Basri. (1988). el-Bidaye ve’n-nihaye. Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi.

İbn Manzur, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî. (1414). “k-f-r”. Lisanü’l-Arab. 5: 144-151. Beyrut: Dâru Sadır.

İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d Meni el-Haşimi el-Basri. (2015). Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir: Tabakat. Trc. Adnan Demircan - Hikmet Akdemir - M. Vehbi Şahinalp - Ali Bakkal. İstanbul: Siyer Yayınları.

İbn Teymiyye, Ebû’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim. (1987). el-Feteva’l-Kübra. Thk. M. Abdülkadir Ata - ve Mustafa Abdülkadir Ata. 6 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

İbn Zekvan, Salim. (2016). es-Sire: bir Harici / İbadi klasiği. Ankara : Ankara Okulu.

İbnü’l-Esir, Ebu’l-Hasen Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdilkerim eş-Şeybani el-Cezeri. (1997). el-Kamil fi’t-tarih. Ed. Ömer Abdüsselam et-Tedmuri. Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabi.

İsfehani, R. (2009). “k-f-r”. Müfredatü elfazi’l-Kur’an. Thk. Safvan Adnan Davudi. Beyrut: Daru’ş-Şamiyye.

Kalhati, Ebu Ubeydillah Muhammed b. Said el-Ezdi. (1980). el-Keşf ve’l-beyan. Ed. İsmail el-Kaşif. Uman: Salatanatu Uman Vezaretü’t-Türasi’l-Kavmi ve’s-Sekafe.

Kalkaşendi, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed b Ali b Ahmed. (1980). Nihayetü’l-ereb fî ma’rifeti ensâbi’l-Arab. Thk. İbrahim el-İbyari. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-Lünaniyye.

Kavas, Ahmet. (2009). “Sömürgecilik”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 37: 394-397. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Kuleyni, Ebu Cafer Muhammed b. Yakub b. İshak. (2008). el-Usul mine’l-kafi (Usul-u kafi). Trc. Vahdettin İnce. İstanbul: Dar’ül Hikem.

Kutlu, Sönmez. (2007). Güncel Dinî-Siyasî Meseleler Üzerine Yazılar. Ankara: Fecr Yayınbları.

Muğniye, M. C. ------ “Zaruratü’d-Din ve’l-mezhebinde’ş-Şiati’l-İmamiyye”. Risaletü’l-İslam mecelletü’l-İslamiyyeti’l-alemiyye. 8 (t.y.): 387-389.

Mustafa, N. A. (2001). İslam siyasi düşüncesinde muhalefet: Hazreti Muhammed devrinden Abbasilerin ikinci yüzyılına kadar (H.1-232/M.622-846). Trc. Vecdi Akyüz. 2. Bs. İstanbul: Ayışığı Kitapları.

Öz, M. (1998). “Hurkus b. Züheyr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 390-391. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Rayyıs, Z. (1995). İslam’da Siyasi Düşünce Tarihi. Trc. İbrahim Sarmış. Nehir Yayınları.

Sacy, Antoine Isaac Silvestre de. (1838). Expose de la religion des Druzes. Paris : Imprimerie Royale.

Sandıklı, A. (2016). Dış politika ve güvenlik. İstanbul: Bilgesam Yayınları.

Söylemez, M. Mahfuz. (1998). “İlk Harici Devlet : Rüstemî’ler (160-297/777-909)”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXVIII: 457-478-478.

Şehristani, Ebü’l-Feth Taceddin Muhammed b Abdülkerim. (2008). el-Milel ve’n-nihal : dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi. İstanbul : Litera Yayıncılık.

Şehristani, Ebü’l-Feth Taceddin Muhammed b Abdülkerim. (1842). Kitabü’l-milel ve’n-nihal (Book of Religious and Philosophical Sects). Ed. William Cureton. 2 Cilt. London: Society for the Publication of Oriental Texts,Oriental Texts.

Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Zeyd b. Kesir b. Galib. (1387). Târîhu’t-Taberî: Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk, sılatu târîhu’t-Taberî. 3. Basım. Beyrut: Daru’t-Türas.

Terzi, M. Z. (1990). Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn döneminde askerî Teşkilât. Samsun: Sönmez Yayınevi.

Topaloğlu, B.; Çelebi, İ. (2015). Kelam terimleri sözlüğü. 4. Basım. İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM).

Türkel, R. (2019). Vehhabilik ve Arka Planı (Başlangıçtan II. Suûd Devleti’ne Kadar). Doktora, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uludağ, S. (1998). İslâm’da inanç konuları ve itikadi mezhepler. 4. Basım. İstanbul : Marifet Yayınları.

Ümit, M. (2010). Zeydiyye- Mu’tezile etkileşimi : Zeyd b. Ali’den Kasım er-Ressi’nin ölümüne kadar. İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.

Üzüm, İ. (2004). “Mezhep”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 29: 537-542. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları.

Yıldız, H. (2010). Kendi kaynakları ışığında Hariciliğin doğuşu ve gelişimi. Ankara : Araştırma Yayınları.

Zehebi, Şemseddin Muhammed b Ahmed b Osman. (2006). Siyeru a’lâmi’n-nübelâ. Kahire: Daru’l-Hadis.

Published

2020-03-27

How to Cite

ŞENZEYBEK, A. (2020). Sectarian Sourced Problems and Their Historical Origins Arising in Today’s Islamic World. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(30), 209–234. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/90