An Important Source Not Known so far to Determine Casualties in the First World War: Recruiting Services and “Incoming Documents”


Abstract views: 220 / PDF downloads: 88

Authors

  • Nuri KÖSTÜKLÜ Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Keywords:

The First World, Ottoman State, artyrs-captives and missing soldiers, Recruiting Services, Incoming Documents

Abstract

An important problem related with the Ottoman State is the fact that the casualties during the First World War have not fully been determined yet. The numbers given for the casualties nearly in all fronts the Ottomans fought wars seem to be questionable. However, we think that more accurate data can be obtained as the related sources are assessed more carefully. There are substantial records about the activities both in and behind the fronts, logistic activities, and especially the situation of the personnel in “Sifra-i Mavrude Defterleri,” corresponding today’s incoming documents, kept by “Ahz-ı Asker Reyasatlari”, today’s local recruitment boards. In this resource, the historic value the Incoming Documents kept by Recruiting Main Stations has in determining logistic activities particularly the casualties regarding with martyrs, captives and missing soldiers is illustrated.

 

References

AYIN, F., 1994, “Osmanlı Devleti’nde Tanzimattan Sonra Askeralma Kanunları (1839- 1914)”, Genelkurmay ATASE yay, Genelkurmay basımevi, Ankara.

ÇÖKLÜ, Ş., 2014, “I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Askeralma Usulleri (Ahz-ı Asker)”, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara.

KÖSTÜKLÜ, N., 2009, “Milli Mücadele’de Manisa- Uşak- Afyonkarahisar ve Konya Hattı (8. Fırka ve Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defteri)”, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara.

KÖSTÜKLÜ, N., 2006, “Balkan Savaşlarından Milli Mücadele’ye Şehitler Üzerine Yapılacak Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, ATASE yay., Ankara, s.205-219.

KÖSTÜKLÜ, N., 2015,“Birinci Dünya Savaşı Sosyal Tarihinin Yeterince Bilinmeyen bir Kaynağı: Vefayata Mahsus Vukuat Defterleri”,Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu , 12-15 Kasım 2015- İZMİR.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, 1998, Şehitlerimiz, C.1-5, Ankara

ŞAHİN, M., - Cemile Ş,2014, “Türk İstiklal Harbinde Askerlik Şubeleri ve Kilis Askerlik Şubesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:52, Erzurum.

TUNALI, A. Can., 2003, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Kara Ordusunda Yapılanma (1839- 1876)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Resmi yazışmalar

-MSB, Konya Askeralma Bölge Başkanlığı’nın, NEÜ., A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na gönderdiği 16 Mayıs 2016 tarih ve 1500-16 sayılı yazıları.

-Genelkurmay ATASE Başkanlığı’nca tarafımıza gönderilen 18 Kasım 2016 tarih ve Arşiv Ş. 7065748 sayılı yazıları.

-T.C. Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü’nce tarafımıza gönderilen 18 Kasım 2016 tarih ve 7940-4966 sayılı yazıları.

Published

2018-03-27

How to Cite

KÖSTÜKLÜ, N. (2018). An Important Source Not Known so far to Determine Casualties in the First World War: Recruiting Services and “Incoming Documents”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 19–30. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/18