Civil Architectural Memory in Konya Şükran District (20th Century)


Abstract views: 392 / PDF downloads: 326

Authors

Keywords:

civil architectural memory, urban identity, collective memory, Şükran District, Konya

Abstract

Today the urban transformation projects planned in many cities predicting radical changes of urban areas directly affect the collective memory of cities and the city identity. This study discuss to bring the civil architectural memory in literature of architecture by mentioning the existence and perishment or an urban fabric. Şükran district in the neighborhood of historical city center connected to Meram county of Konya is the case study of this manuscript. The examples of civil architecture (i. the ones used by restoration, ii. the ones deconstructed to be built as it was, iii. low rise apartments) are handled in the scope of the study and it is aimed to contribute civil architecture literature by identifying their architectural characteristics. The traditional civil architectural houses on organic street fabrics were replaced by low rise apartments, attached apartments with different heights formed the general characteristics of the fabric after 1960s. The characteristics of the apartments formed according to the form of the parcel can be summarized as that the day light through the facades of basement floors, the usage of balconies and skylights.

References

Al, M. (2011). Kentte Bellek Yıkımı ve Kimlik İnşası–Palimpsest: Ankara Atatürk Bulvarı Bağlamında Bir İnceleme, İdealkent, Sayı 4, Eylül 2011, s:22-36

Anonim. (2010). Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.

Anonim. (2018). III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Şükran Mahallesi Riskli Alan Sınırı ve Çevresi Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu. Meram Belediyesi Arşivi.

Arıkan, B., Pulat Gökmen, G. (2016). Kentsel Mekânın Fiziksel Katmanları, Konut Dokusunun Oluşumu ve Feneryolu Mahallesi’nin “Risk”li Dönüşümü. İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 20, Eylül 2016, 966-998.

Aru, K.A. (1995). Türk Kenti, Yem Yayınları, İstanbul.

Baykara, T. (1985). Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri, Ankara.

Bergson, H. (1998). An Introduction to Metaphysics. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Duru, A. (2006). Apartmentalization and middle classness: Urban socio-spatial change in the period 1950s-1970s, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ekenyazıcı Güney, E., Tulum, H. (2018). Mimari Belleğin Yıkımı/İnşası Üzerine: Bağdat Caddesi Küçükağa Sokak Örneği. Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Tasarım Sempozyumu 2018 Bildiri Kitabı.

Erbek, O. B. (2019), Kentsel Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Aktörler Perspektifinden Değerlendirilmesi: Dönüşüm Meram Projesi Şükran Mahallesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya.

Ergenç, Ö. (1995). XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Turan Kitabevi, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayını, Ankara.

Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri (B. Uçar, Çev.). Ankara: Heretik.

Keyder, Ç. (2006). Arka plan, Ç. Keyder, (ed.) İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, İstanbul: Metis Yayınları, 9-43.

Konyalı, İ.H. (1964). Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Yeni Kitap Basımevi, Konya.

Konyalı, İ., H., (2007). Konya Tarihi, Memleket gazetesi yayınları, 248.

Komisyon. (1964). Konya İl Analitik Etüdleri, Şark Matbaası, Ankara.

Ok, B., (2019). Temsil Mekânı Olarak Suriye Mahallesinde Dil ve Gündelik Hayat, Konya Kitabı XVII Geçmişten Günümüze Göçler, (Edt: Aköz, A., Yörük, D., Karpuz, H.) Konya Ticaret Odası s:281-291.

Önder, M. (1971). Mevlâna Şehri Konya, Ankara.

Önge, M. (2011). Conservation of Cultural Heritage on Alaeddin Hill in Konya from the 19. Century to Present Day. Yayınlanmamış Doktora Tezi: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Doktora Programı. Ankara.

Önge, M. (2015). 19. Yüzyıldan Günümüze Değişen ve Dönüşen Bir Kültür Mirası Olarak Alaeddin Tepesi, TÜBA – KED, 13/2015, s: 126-143.

Rossi, A. (2006). Şehrin Mimarisi. İstanbul: Kanat Kitap.

Russell, N. (2006). Collective Memory before and after Halbwachs. The French Review, 792-804.

Sarıköse B., 2011. Konya’nın sosyo-ekonomik yapısı H.1264/M. 1847-1848” tarihin peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 55-84.

Serim, S. (2006). Yapılı Çevre Üzerinden Mimarlık Bilgisinin Üretilmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme. Doktora Tezi. İstanbul: İTÜ

Taşçı, Y., Berksan, H. (1968) Nazım İmar Planı İzah Notu, Konya Büyükşehir Belediyesi.

Tekeli, İ. (1991). Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler. Kent Planlaması Konuşmaları. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları

Turan, O. (1971). Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Turan Neşriyat ve Matbaacılık, İstanbul.

Toru, F. (2019). Tarihi Kent Merkezinde Koruyarak Canlandırma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Çalışması: Konya-Meram Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Aksaray.

Uz, M.A., (2016). Konya semt ve mahalleleri, Konya, Konya Büyükşehir Belediye yayını, 1, 75-121.

Yenice M.S. (2011). Tarihi Kent Merkezlerinde Sürdürülebilir Yenileme İçin Bir Model Önerisi, Konya Örneği. Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yenice, S. (2014). Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri. Artium, Cilt 2, Sayı 1, s: 70-84.

Web Sayfaları

Web 1. https://okuryazarim.com/konya-sehrinin-tarihi-ve-kurulus-sureci/

Web 2. https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/

Published

2020-02-27

How to Cite

BÜYÜKŞAHİN, S. ., & AYDIN, D. (2020). Civil Architectural Memory in Konya Şükran District (20th Century). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(29), 111–136. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/85