Captives in 18th Century Diplomacy: Austrian Captives in the Ottoman Empire after the Treaty of Karlowitz


Abstract views: 394 / PDF downloads: 239

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7559227

Keywords:

Ottoman Empire, Treaty of Karlowitz, Captive, Nemçe, Austria, Diplomacy

Abstract

The 18th century emerges as an era in which the interstate relations of diplomacy emerged in the world. Diplomacy began to rise during the process started after the Treaty of Westphalia, which ended thirty years’ wars. The changing conditions were reflected in the treaties with the Ottoman Empire and the European states. The Treaty of Karlowitz, which was signed after long wars, became a treaty in which this diplomacy was applied. The most important clause of the treaties was the captives of war. In this sense the Treaty of Karlowitz was the beginning. The situation of captives of war was handled mutually and the extradition of captives was included in the treaty text. But there was a problem. A captive of war was also a spoils of war. This was not only true for the Ottoman Empire, but also for the European states. From the moment the spoil was distributed among the soldiers, it was transferred to the property of the person. Interference with personal property was out of the question. In fact, these people could have already sold the captive and even changed a few hands. The state found the solution in paying the cost of the captives to their owners. Thus, the person who took the captive would not be financially damaged. However, there was only one rule in the treaties that was followed by the state. The captive should not have changed his/her religion during this period. If the captive had changed his/her religion that is, accepted Islam, he/she could no longer be returned.

In this article, our aim was to examine the situation of Austrian captives who were captured in the wars with Austria from the Treaty of Karlowitz signed in 1699 to the Treaty of Sistova in 1791 and to evaluate the return process of captives within the framework of the changing rules of diplomacy. First of all, since the Ottoman Empire was an Islamic state, the issue of the return of captives was addressed in the changing process in the 18th century after the situation of captives in Islamic law was discussed. The main problem of the article was which method was followed, how the problems experienced in the return of the captives were reflected in the relations with Austria, how the captives in the hands of the citizen were followed. Therefore, the measures taken by the state were emphasized. In order to reveal this process, first of all, Ottoman archive documents and books and works written by the scholars of the period were used.

References

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), MD, nr. 12.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), A.DVN.NMH, nr. 1-11.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), AE. SSLM III, 372/21229, 325/18880, 179/10695, 130/7901, 381/20154, 180/10737.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), AE. SAMD III, nr. 44/4411.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), AE.SSÜL II, nr. 9/797.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), Nemçe Ahkâm Defteri, nr. 58, 60.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), C.AS, 919/39711, 11/693, 753/31720.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), C. ADL, nr. 11/693, 83/4987, 84/5052.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), C.BH, nr. 286/14286.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA),C.HR, nr. 31/1534, 19/935, 24/1183, 33/1633, 65/3241, 70/3489, 72/3576; 126/6298; 127/6317, 136/6782, 150/7496, 153/7645, 31/1534.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), HH, nr. 32/1549, 22/1087, 123/5049, 212/11542, 224/12484, 202/10389, 191/9214, 1385/54907, 178/7890, 179/8099, 123/5099, 203/10531, 195/9690, 190/9111, 190, 9107, 182/8358, 184/8597, 194/9638, 1387/55125, 1397/56038, 1398/56207, 1406/56955, 1407/56983, 1385/54935, 189/9011.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı (BOA), MAD, nr. 19588.

Abou-El-Haj, R. A. (1967). Ottoman Diplomacy at Karlowitz, Journal of the American Oriental Society, 87/4, 498-512.

Altun, A. (2006). Said b. Halil İbrahim’in Tarih-i Sefer-i Rusya’ Adlı Eseri (Transkripsiyon ve Değerlendirme), (Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2006).

Araz, T. (2014). Osmanlı-Avusturya Savaşı (1787-1791), Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Arunova, M. R., Oreşkova, F. S. (2009). Tolstoy’un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu, Çev. İbrahim Allahverdi, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Bilmen, Ö. N. (1950). Hukukı İslâmiye ve Istılahatı Fıkhıyye, Kamusu, III, İstanbul.

Bozkurt, N. (2000). Karlofça ve Pasarofça Barışı Sonrası Avusturyalı Esirleri Durumu, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 5, 33-40.

Bozkurt, N. (2000). Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı-Avusturya Münasebetleri (1740-1788), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta.

Bozkurt, N. (2002). Avusturya Kapı Kethüdalığı (1700-1736), OTAM, S. 13, 245-259.

Bülbül, İ. (2007), Osmanlı Belgelerine Göre Rus Elçisi Tolstoy’un Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Danişmend, İ. H. (1972). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, İstanbul: Türkiye Yayınevi.

Demir, U. (2012). 1768 Öncesi Osmanlı Diplomasisi (1755-1768), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Derschwam, H. (1992). İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, Çev: Yaşar Önen, Mersin: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ertaş, M. Y. (2012). Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde Gazâ, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVII/1, 79-100.

Evliya Çelebi, (2003). Seyahatnâme, VII, VIII, Haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Fisher, A. W. (1999). Muscovy and Black Sea Slave Trade, A Precarious Balance: Conflict, Trade, and Diplomacy on the Russian- Ottoman Frontier, 27-46.

Faroqhi, S. (2010). Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, Çev: Ayşe Berktay, İstanbul: Kitap Yayınevi.

Güneş Yağcı, Z. (2006). 16. Yüzyılda Kırım’da Köle Ticareti, Karadeniz Araştırmaları, S. 8, 12-30.

Güneş Yağcı, Z., Nalbant, E., (2016). İstanbul Tersane Zindanı, Osmanlı İstanbul’u, IV, 83-114.

Güntan, İ. (2015). Osmanlı Neferi ve Savaş, (1593-1699), Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

İnalcık, H. (2009). Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeği, Doğu Batı Makaleler II, 123-153.

Kaçan Erdoğan, M. (2003). 1701 Tarihli Osmanlı-Venedik Ahidnâmesi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV/1, 63-75.

Karagöz, H. (2008). 1737–1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad’ın Geri Alınması, Doktora Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Koç, Y. (2005). Osmanlıda Toplumsal Dinamizmden Celali İsyanlarına Giden Yol ya da İki Belgeye Tek Yorum, Bilig, S. 35, 229-245.

Kolçak, Ö. (2012). XVII. Yüzyıl Askerî Gelişimi ve Osmanlılar: 1660–64 Osmanlı-Avusturya Savaşları, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Köse, O. (1994). 1722-1176 Tarihli Ecnebi Defterine Göre Osmanlı-Rus Münasebetleri, OMÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, IX, 152-166.

Köse, O. (2006). 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Ankara: Türk Tarih Kurumu

Lázár, B. (2015). Turkish Captives in Hungary during Austria's Last Turkish War (1788–91), The Hungarian Historical Review, IV/2, 418-444.

Mantran, R. (2000). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I, Çev: Server Tanili, İstanbul.

Mayer, Matthew Z. (2004). The Price for Austria's Security: Part I. Joseph II, the Russian Alliance, and the Ottoman War, 1787-1789, The International History Review, XXVI/2, 257-299.

Ortaylı, İ. (2009). Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ortaylı, İ. (2020). Mübadele, DİA, C. XXXI, Ankara 2020, 422-423.

Özcan, A. (2007). Pasarofça Antlaşması, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C. XXXIV, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 177-181.

Özdemir, A. (1991). Hukuk Dilinde Harp Esirleri, AÜTİTE Atatürk Yolu Dergisi, II/7, 573-577.

Özel, A. (1995). Esir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C. XI, İstanbul: DiyanetVakfı Yayınları, 382-389.

Özel, A. (2003). İslam'da ve Günümüz Devletler Hukukunda Savaş Esirleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,S. 1, 105-122.

Raşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (1071-1114 / 1660-1703) C. I, Yay. Haz: Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, A. Zeki İzgöer, İstanbul: Klasik.

Roider, K. A. (1972). The Perils of Eighteenth-Century Peacemaking: Austria and the Treaty of Belgrade, 1739, Central European History, V/3, 195-207.

Sel Turhan, F. (2018). 18. Yüzyıl Osmanlı’da Savaş Esirleri, İstanbul: Vadi yayınları.

Sel Turhan, F. (2018). 1788-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı Sırasında Alınan Savaş Esirleri Meselesi, Studies of The Ottoman Domain, VIII/14, 13-42.

Selçuk, H. (2013). Ziştovi Ve Yaş Antlaşması Arasında Tuna Kıyısında Bir Osmanlı Kenti: Silistre (1791–1793), Turkish Studies, VIII/5, 645-674.

Selçuk, H. (2014). Savaş Esirlerinin Din Değiştirmesi (Nemçeli Esirler Örneği), Turkish Studies, IX/4, 1005-1013.

Smiley, W. (2012). Let Whose People Go? Subjecthood, Sovereignty, Liberation, and Legalism in Eighteenth -Century Russo-Ottoman Relations, Turkish Historical Review, 3, 196–228.

Smiley, W. (2012). The meaning of Conversion, Treaty Law, State Konowledge, and Religious Identity among Russian Captives in the Eighteennth-Century Ottoman Empire, The International History Review, XXXIV/3, 559-580.

Smiley, W. (2016). The Enslaved People of Islam: The Changing Meaning of Ottoman Subjecthood for Captives in the Russian Empire, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, III/2, 235-254.

Smiley, W. (2018). From Slaves to Prisoners of War The otoman Empire, Russia, and International Law, Oxford.

Tahiroğlu, B. (1979-1981). Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ILV/1-4, 649-676.

Takat, S. (2009). Macaristan’da Türk Âleminden Çizgiler, Çev. Sadrettin Karatay, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Tekin, R. (2021). 52 Numaralı Mostar Şer’iyye Sicil Defterine Göre Bosna’da Osmanlı-Avusturya Mücadelesi (1787-1789), Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, VIII/22, 519-538.

Teply, K.-Baykal, B. S. (1969). Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a Yolladığı Elçi Heyetleri ve Bunların Kültür Tarihi Bakımından Önemli Tarafları, Tarih Araştırmaları Tarihi, Sayı: 12, 247-263.

Topakbaş, H. (2014). Osmanlı-Leh İlişkilerinde Realpolitik ve Retorik: Bir XVIII. Yüzyıl Değerlendirmesi, 600. Yılında Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bildirileri (5 Mart 2014), Ankara,50-61.

Topal, M. (2001). Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa Nusretnâme Tahlil ve Metin (1106-1133/1695-1721), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Toth, H. (2013). “Unutulmuş Birisiyim”-17. Yüzyıl Ortasında Macar Süvari Subayı ile Budinli bir Türk Çavuşun Serbest Bırakılma Hikâyeleri, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, II/24, 2013, 49-67.

Tott, F. De. (1996). Türkler ve Tatarlar Arasında (On Sekizinci Yüzyılda Osmanlı Türkleri), Çev: Reşat Uzmen, İstanbul: AD Yayıncılık / Milliyet.

Tuncer, H. (1995). Eski ve Yeni Diplomasi, Ankara: Ümit Yayncılık.

Tukin, C. (2007). Pasarofça, İslam Ansikopedisi, C. IX, İstanbul: MEB Yayınları, 514-523.

Üstündağ, Ö., N. (2015). “Vidin Sicillerine Göre Ziştovi ve Yaş Antlaşmalarının Osmanlı Taşrasında Uygulanışı”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXXII/1, 259-273.

Yaşa, F. (2014). Kırım Hanlığı'nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları, Gaziantep University Journal of Social Sciences, XIII/3, 657-669.

Published

2023-02-13

How to Cite

Güneş Yağcı, Z., & Güldür, K. (2023). Captives in 18th Century Diplomacy: Austrian Captives in the Ottoman Empire after the Treaty of Karlowitz. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 9–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.7559227