Hassa District in the Ottoman Provincial Yearbooks from its Establishment to the Early 20th Century (1865-1902)


Abstract views: 303 / PDF downloads: 125

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7559206

Keywords:

Bidayet Court,, Hassa District,, district board of directors,, yearbook.

Abstract

Hassa District, which was founded in 1865 by the Fırka-i Islahiye, who came to the Gavur Mountains to establish the state order, is located at a comprehensive strategic point of the Gavur Mountains on the Antakya-Maraş route. After its establishment, it was attached to Maraş, and in 1879, due to security concerns, it was included within the borders of the newly established Cebel-i Bereket Sanjak. In the provincial yearbooks, the names of the districts, townships and villages of the Hassa District are given. There is enlightening information about administrative institutions and living spaces. According to the information given in the yearbooks, Muslims and non-Muslims took place together at the state levels. It is seen that Muslims and Christians live together in the district and Muslims are very high in the population of the district. There are also tombs of people who are thought to belong to the great personalities of Islam. Hassa, which has a large production process, is exported according to the surrounding townships and provinces. The study aims to reveal the administrative, social and economic situation of Hassa District, which was established in 1865, in the period until 1902 according to the Aleppo and Adana yearbooks.

References

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1297.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1299.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1308.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1309.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1312.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1318.

Adana Vilayet Salnamesi (AVS), H. 1320.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1284.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1285.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1286.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1287.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1288.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1289.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1290.

Halep Vilayet Salnamesi (HVS), H. 1295.

Ahmet Cevdet Paşa. (1980). Ma’rûzât. Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu. Çağrı Yayınları. İstanbul.

Ahmet Cevdet Paşa. (1991). Tezâkir 21-39. Yay. Cavid Baysun. 3. Baskı. TTK Ya-yınları. Ankara.

Aydın, B. (2009). Salname. TDVİA, 36, İstanbul, 51-54.

Çadırcı, M. (1989). Türkiye’de Kaza Yönetimi (1840-1876). Belleten, 53(206), 237-258.

Çelik, A. B. (2008). Fırka-i İslâhiye. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Devellioğlu, F. (1996). Osmanlıca-Türkçe Lûgat. Yay. Haz. Aydın Sami Güneyçal. 13. Baskı. Aydın Kitapevi, Ankara.

Gençoğlu, M. (2011). 1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 29-50.

Habanovski, E. ve Karataş, A. İ. (2019). Selanik Salnamelerine Göre Osmanlı Dev-leti’nin Son Dönemlerinde Gevgeli Kazası’nın İdari Yapısı ve Kurumları. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, 3, 7-21.

Halaçoğlu, Y. (1973). Fırka-i İslahiye ve Yapmış Olduğu İskân. Tarih Dergisi, 27. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul 1973, 1-20.

Karaboran, H. (1994). Hatay-Maraş Çöküntü Hendeği Sahasında Yer Alan Islahi-ye ve Hassa’nın Kuruluşundan Önce Bu Yöredeki Yerleşme Durumu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI (1-2), Elazığ. 156-174.

Karaboran, H. (1996). Osmaniye’nin Kuruluş ve Gelişmesi. Fırat Üniversitesi Sos-yal Bilimler Dergisi, VIII (1-2), Elazığ. 5-48.

Karlangıç, O. (2022). Kuruluşundan 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı Vilayet Salnamelerinde İslahiye Kazası (1865-1902). Tarih ve Gelecek Dergisi, 8 (3), 651-672.

Karlangıç, O. (2022). Kuruluşundan Lağvedilişine Kadar Cebel-i Bereket Sancağının İdari Yapısı [1879-1933]. Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 15, 79-98.

Karpat, K. H. (2010). Osmanlı Nüfusu (1830-1914). Ed. Neval Akbayık. 1. Baskı. Timaş Yayınları. İstanbul.

Ortaylı, İ. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. 3. Baskı. Cedid Neşriyat. Ankara.

Published

2023-02-13

How to Cite

Karlangıç, O. (2023). Hassa District in the Ottoman Provincial Yearbooks from its Establishment to the Early 20th Century (1865-1902). Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 73–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.7559206