Analysis of Turkish Contemplation through Orhun Monuments and Kutadgu Bilig


Abstract views: 471 / PDF downloads: 305

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7563965

Keywords:

Orkhon Inscriptions, Kutadgu Bilig, God, Tore, Kut

Abstract

This study deals with the relationship between wisdom and happiness in Turkish thought through the Orkhon Inscriptions belonging to the pre-Islamic period and the Turkish-Islamic classic Kutadgu Bilig. The concept of existence, knowledge and human being preserved in Turkish thought in the pre-Islamic and post-Islamic period is revealed within the framework of the concept of kut through these two works. Although the word kut is used separately from its context with meanings such as luck and luck in the daily language used by the people, it corresponds to a key concept in Turkish contemplation. Kut is a concept related to the bond between God and person. In the Orkhon Inscriptions and Kutadgu Bilig, gaining a blessing means that God takes under her protection and supports the person who strives to live according to tore. The word tore in Old Turkish is used to mean the order of God's creation. In Orkhon Inscriptions and Kutadgu Bilig, tore is mentioned in its original meaning. In both works, the word tore refers to the measures of life determined by God. In Turkish contemplation, a life according to tore is possible with wisdom. Because only a wise person understands the nature of the ceremony and organizes her life according to those criteria.

References

Akçura, Y. (1978). Türkçülük. İstanbul: Türk Kültür Yayını.

Akyol, A. (2019). İnsanın Anlam Arayışında Akıl ve Gönül İlişkisi. A. Bıçak içinde, Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar (s. 187). İstanbul: Dergâh.

Altın, T. (2019). Orhun Abidelerinde Kutsallık Anlayışı. Giresun: Giresun Üniversite-si Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Başer, S. (1990). Kutatgu Bilig'de Kut ve Töre. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Başer, S. (2011a). Türk İnanma ve Anlama Modeline Dair. İstanbul: İrfan Yayıncılık.

Başer, S. (2011b). Kök Tengri - Gök Tanrı'nın Sıfatlarına Esmâü'l Hüsnâ Açısından Bakış. İstanbul: İrfan Yayıncılık.

Başer, S. (2017). “Hangi Osmanlı?” www.youtube.com (Erişim tarihi: 9.11.2021).

Başer, S. (2020). Töre'nin Türk'ü Türk'ün Müslümanlığı. İstanbul: Kırmızılılar Ya-yıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Özcan, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2016). Bi-limsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demirci, M. F. (2019). Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacip'in Metafizik Anlayışı. A. Bıçak içinde, Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar (s. 290). İstanbul: Dergâh.

Ergin, M. (1973). Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınevi.

Hacip, Y. H. (2017). Kutatgu Bilig. (Çev. Ayşegül Çakan). İstanbul: Türkiye İş Ban-kası Yayınları.

Hasan Onat, S. K. (2020). İslâm Mezhepleri Tarihi. Ankara: Grafiker Yayınları.

Kaçalin, M. S., (2007). “Orhun Yazıtları”

https://islamansiklopedisi.org.tr/orhon-yazitlari (Erişim tarihi: 9.11.2021).

Kafesoğlu, İ. (1998). Türk Millî Kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kuçuradi, İ., (2009). Uludağ Konuşmaları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Levend, A. S., (2010). Şemsettin Sami. İstanbul: Can Yayınları.

Levi-Strauss, C., (2013). Mit ve Anlam. İstanbul: İthaki Yayınları.

Mehdiyev, N., (2019). Kutadgu Bilig'in Epistemik Tahlili. A. Bıçak içinde, Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar (Kitap Bölümü) (s. 157-158). İstanbul: Dergâh.

Özcan Tabaklar, F. K., (2020). Orhun Yazıtları. İstanbul: Kapı.

Sami, Ş., (2017). Orhun Abideleri. (Düz. Gıyasettin Aytaş) Ankara: Akçağ.

Sproul, B. C., (2018). Yaratılış Mitleri. İstanbul: Hil Yayın.

Şeker, F. M., (2016). Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgu Bilig. İstanbul: Dergah Yayınları.

Taş, İ., (2010). Kutadgu Bilig’in Teorik Yapısı, Turkish Studies, 5 (3) s. 1888-1897.

Topaloğlu, B., (2019). İmâm Mâtüridi'nin Kelâmî Görüşleri, Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ı ve Tefsir İlmindeki Yeri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayın-ları.

Uludağ, Z., (1996). Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi ve Spiritüalizm. Ankara: Ak-çağ.

Ülken, H. Z., (1935). Türk Tefekkür Tarihi, Cilt II. İstanbul: Matba Ebüzziya.

Yazıcıoğlu, M. S., (2017). Mâturîdî ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti. Ankara: OTTO.

Zehra, M. E., (1970). İslâmda Siyasî ve İtikadî Mezhepler Tarihi. İstanbul: Yağmur Yayınları.

Published

2023-02-13

How to Cite

YAZICI, M., & Uludag, Z. (2023). Analysis of Turkish Contemplation through Orhun Monuments and Kutadgu Bilig. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 31–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.7563965