Istanbul Dwellings from the 16th to the 19th Century


Abstract views: 350 / PDF downloads: 212

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6527686

Keywords:

Ottoman Period, Istanbul dwellings, neighborhood, land registry

Abstract

Ottoman registers offer ample information about Istanbul dwellings. The oldest primary source is the Tax Register of Istanbul Foundations kept in the 16th century. This register shows the distribution of residences and shops within the city walls of Istanbul. It also displays the arrangement of the dwelling units among themselves, as well as the relationship of these units with other units in the neighborhood where they are located. Thus, it gives the opportunity to determine the density and size of the units and the differences in how these units come together, depending on the location of the neighborhood in the city. However, the Finance Ministry's Revenues Books (Vâridât Muhasebesi) dated 1874, which include the Ottoman land registry for taxation purposes, shows the architectural features of the house, owners, foundation owners, neighbor parcel information, door numbers and which side of the street they belong to, and also it allows to find property’s approximate location on maps in the 19th century. In this study, it is aimed to evaluate an exemplary assessment of the spatial transformation of the selected properties in the Istanbul city walls, based on the mentioned book records. In some of the neighborhoods located in different locations, the names of the streets are also signs of changings with the modern planning approaches carried out as a result of fires. In this way, it is possible to detect the lost architectural pieces and urban texture in the context of conservation. Acknowledging the limitations of an analysis which focuses on a few neighborhoods to define Istanbul dwellings from the 16th century to the 19th century, this study hopes to be the first step of a more comprehensive study. 

References

Akgündüz, A. (2000). İcareteyn. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Alp Yücel Kaya, Y. T. (2009). Tahrir'den Kadastro'ya:1874 İstanbul Emlâk Tahriri ve Vergisi: "kadastro tabir olunur tahri-i emlâk". Tarih ve Toplum, sayı:9, 856.

Ayverdi, E. H. (1958). Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu. Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı .

Ayverdi, E. H. (1978). 19. Asırda İstanbul Haritası. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü.

Barkan, Ö.L., Ayverdi, E. H. (1970). İstanbul Tahrîr Defteri 953 (1546) Tarihli.

Boyacıoğlu, D. (2019). Osmanlı Fabrika Yapılarıınn Projelendirilmesi ve İnşasında Etkili Olan Özneler. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 6(14), 77-95.

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Çelik, G. (2010). Tanzimat Döneminde Tarihi Yarımada: Tercihler, Yaklaşımlar, Görünümler. Tarih Araştırmaları Literatür Dergisi, 8 (16), 227-258. Çokuğraş, I. (2016). Bekâr Odaları ve Meyhaneler Osmanlı İstanbul'unda Marjinalite ve Mekân (1789-1839). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.

Denel, S. (1982). Batılılaşma Sürecxinde İstanbul'da Tasarım ve Dış Mekânlarda Değişim ve Nedenleri. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi-Ara Yayınları.

Devellioğlu, F. (1949,1993). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

Dirimtekin, F. (1964). Ecnebî Seyyahlara Nazaran XVI. Yüzyılda İstanbul.

İstanbul: Fetih Cemiyeti. Efendi, C. (2005). Risaâle-i Mi'mâriyye. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, (ed.) İ.Aydın Yüksel.

Ergin, O. N. (1936). Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkişâfı. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Ergin, O. N. (1995). Mecelle-i Umûr-ı Belediyye. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

Ersoy, B. (2001). Osmanlı Şehir İçi Hanlarının İşlevleri. Electronic Journal of Oriantal Studies. Utrecht.

Eyice, S. (1963). Son Devir Bizans Mimarisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Eyice, S. (2011). İstanbul’un Kaybolan bir Eseri:Kazasker Ebu’l Fazl Mahmut Efendi Medresesi. Tarih Dergisi, 10(14), 147-162.

Gürses Söğüt, S. (2016). 19.Yüzyıl İstanbul'unda Modern İmar Uygulamaları: Yangın Yeri Düzenlemeleri. Toplumsal Tarih, 50-62.

Hovhannesyan, S. S. (1996). Payitaht İstanbul'un Traihçesi. İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

İnalcık, H. (2017). İstanbul Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Mantran, R. (1990). 17.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Ölçer, E. (2014). Şehir Sokak Hafıza. İstanbul : Zeytinburnu Belediyesi.

Ömer Lütfi Barkan, E. H. (1970). İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü.

Özkaya, H. G. (2015). 18. Yüzyılda İstanbul Evleri. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.

Öztürk, A. İ. (2018). İstanbul Şehir Suyu Hizmetinde Şİrketler Dönemi (1881-1937). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Sakin, O. (2002). Tarihsel Kaynaklarda İstanbul Depremleri. İstanbul: Kitabevi.

Seyitdanoğlu, M. (1996). Yerel Yönetim Metinleri 2: Sokaklara Dair Nizamname. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, V/1, 59-70.

Söğüt, S. G. (2015). Yeni Belgelerle 1865 Hocapaşa Yangınının Sınırları. Toplumsal Tarih, sayı:263, 74-80.

Söğüt, S. G. (2019). Modern Bir İmarı Çözümleme Denemesi:1865 Hocapaşa Yangını. Mimarlık Dergisi, sayı:406, 54-60.

Tanyeli, U. (2006). Osmanlı Metropollerinde Evlerin Konfor ve Lüks Normları. C. K. Suraiya Faroqhi içinde, Soframız Nur Hanemiz Mamur (s. 333-349). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Wiener, W. M. (2001). İstanbul'un Tarihsel Topografyası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Yağcı, Z. G. (2015). Osmanlı Toplumunda Mahallenin Dışındakiler: Bekâr Odaları ve Bekârlar. Türk ve İslâm Araştırmaları Dergisi, 65-85.

Yerasimos, S. (2006). 16.Yüzyıda İstanbul Evleri. C. K. Suraiya Faroqhi içinde, Soframız Nur Hanemiz Mamur (s. 307-332). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Yıldız, K. (2014). 1782 İstanbul Yangını: Kadı Sicillerinden Tespit, Çıkarım ve Yorumlar. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu-II (s. 707-722). İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi.

Published

2021-03-27

How to Cite

GÜRSES SÖĞÜT, S. . (2021). Istanbul Dwellings from the 16th to the 19th Century . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 311–336. https://doi.org/10.5281/zenodo.6527686