KırĢehir Cacabey Madrasah and Restorations


Abstract views: 287 / PDF downloads: 174

Authors

  • Arş. Gör. Zeynep İNAN OCAK İTÜ FBE Restorasyon Programı
  • Yrd. Doç. Dr. Gülsün TANYELİ İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü https://orcid.org/0000-0002-4170-8596

Keywords:

Conservation, Seljuks Madrasahs, Cacabey Madrasah, Kırşehir

Abstract

The monuments have been conserved in order to sustain of waqf or to hand down the next generations as cultural heritage after Turkish Republic was founded. International conservation approach, the aim of the restoration is to preserve the monument with its authentic significance. The authenticity is not only the architectural properties but also its historical process are the layers of monument as component. If these components are conserved, the monument can be included on the World Heritage List. Cacabey Madrasah in World Heritage tentative list is selected as subject of this work. It is built in 1272 in Kırşehir province. The monument was restored in several times. In this study the historical process of madrasah is researched and the last situations after restorations are discussed.

References

Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 2013

AĞIR, A., 1992, “Anadolu Selçuklu Kapalı Medreseleri ve Kubbe- Havuz İlişkisi“, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı , yüksek lisans tezi, İstanbul.

BALİBEYOĞLU, L., 1998, “13.Yüzyılda Kırşehir Nureddin Cacabey ve Ahmet Gülşehri“, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 6. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA); BCA, 490.01. 2011.1.1.

BCA, 30..1.0.0 117.737..2

BCA, 30..18.1.2 156.14..10

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

BOA, BEO 1379 103409

BOA, C..MF.. 37 1833

BOA, İE.TCT. 23 2433 ŞD. 149 44

BAYBURTLUOĞLU, Z., 1995, “Caca Oğlu Nureddin'in Vakfiyesi'nde Adı Geçen

Yapılar“, Vakıflar Dergisi, 25 , s. 5-8.

DURUKAN, A., 1991, “Ortaçağ Türk Mimarisinde Restorasyon Çalışmaları“, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, s.197-212.

DURUKAN, A., 1997, “Anadolu Selçuklu Sanatı Açısından Vakfiyelerin Önemi“ Vakıflar Dergisi, 26 25-44.

ELDEM, H. E., 1933, “Tarihi Abide ve Eserlerimizi Korumaya Mecburuz“ Devlet Matbaası, İstanbul.

HİNZ, W., 1949, “Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri“ Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, XII/52 , s. 778-780.

GABRIEL, A., 1938, “Tarihi Türk Abidelerinin Tamiri ve İhyası“ Cumhuriyet Basımevi. Sayı 4, 7-15, İstanbul.

ICOMOS Türkiye Mimari Miras Koruma Bildirgesi, 2013.

KOÇAK, A., 2013, “Salnamelere Göre Ankara Vilayeti (1871-1907)“, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KUBAN, D., (1962), "Restorasyon Kriterleri ve Carta "Del Restauro", Vakıflar Dergisi, 5, s. 149-151.

KUBAN, D., (2008), “Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı“, YKY, İstanbul.

KUNTER, H. B., “Kitabelerimiz“, Vakıflar Dergisi, 2, s. 432-434.

KURTOĞLU, M., 2010, “Kırşehir’de Vakıflar ve Vakfiyeleri“, Vakıflar Dergisi, 34 s.197-200.

MORDTMANN, A.D. 1925, “Anatolien, Skizzen Und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859)“, Hannover.

Nara Özgünlük Belgesi, 1994.

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi, 2015

RUBEN, W., 1947, “Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri“, Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, cilt XI, sayı 44, s. 603-613, Ankara.

SALT Online arşiv, 2015

TASUDOC0055

TASUDOC0057

TASUDOC0062

Salname-i Vilayet-i Ankara, 1907.

SAYILI, A., Ruben WALTER, 1947, “Türk Tarih Kurumu Adına Kırşehir’de Cacabey Medresesi’nde Yapılan Araştırmalar“, Belleten, Ankara, Sayı 44, s.673- 681.

SAYILI, A. 1960, “The Observatory in Islam“, Ankara.

SÖZEN, M. 1972, “Anadolu Medreseleri“ İstanbul.

TARIM, C.H., 1938, “Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar“Kırşehir.

TEMlR, A., 1959, “Kırşehir Emiri Caca oğlu Nur el-Din'in 1272 Tarihli ArapçaMoğolca Vakfiyesi“, TTK yayınlan VII. Dizi, sayı 34a, TTK Basımevi, Ankara.

ÜLGEN, A.S., 1942, “Kırşehir'de Türk Eserleri“, Vakıflar Dergisi, 2, s. 253-261.

Published

2016-02-27

How to Cite

İNAN OCAK, A. G. Z., & TANYELİ, Y. D. D. G. (2016). KırĢehir Cacabey Madrasah and Restorations. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 145–170. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/165