Some Reflections on the Religious Syncretism of the Mughal Emperor of India Akbar Shah


Abstract views: 244 / PDF downloads: 261

Authors

Keywords:

Akbar Shah, Din-i Ilahi, Sulh-i Kull, Ibadatkhana, Mahzar

Abstract

Akbar Shah, ruling between the years 1556-1605 the Mughal Empire of India, which arose in the stage of history at the beginning of the XVth century, really made his subjects live their most flourished and grandiose years in a number of fields. The most striking and controversial aspect of Akbar is probably his endeavors to build a new religion, named “din-i ilahi”. Departing from the notion sulh-i kull (friendly and peaceful co-existence on the basis of a mutual tolerance among the followers of various religions and sects) produced by his political and religious mentors and being designed most probably to put an end to the conflicts between the Hindus and the Muslims, this new religion was put forward by uniting the creedal principles of various religions considered to be hah. In this article, we, by taking a closer glance at the debates taking place about the Din-i İlahi of Akbar Shah as well as the principles and practices underlying it and by considering the harms and benefits of that religion for the society in which it was born, shall show the possibility of saying some words about “Interfaith Dialogue”.,

Author Biography

Doç. Dr. Sami BAYBAL, N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1957 yılında Konya'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. 1979 yılında Konya Yükek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 1985-1993 yılları arasında Konya Karatay Karma Orta Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda Prof.Dr. olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca ve Arapça bilmektedir.

References

BAYUR, Y. H., 1987, “Hindistan Tarihi”, I-III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

BOSWORTH, C. E., 2005, “Doğuşundan Günümüze İslâm Devletleri Tarihi”, Türkçesi: Hande Canlı, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

DAVIES, C. C., 1986, “Akbar”, The Encyclopaedia of Islam (New Edition), E.J.Brill, Leiden.

EL-HUSEYNÎ, ABDÜLHAY B. FAHREDDÎN, 1999, “el-İ‘lâm bimen fî Târîhi’lHind mine’l-A‘lâm” (el-Müsemmâ bi Nüzheti’l-Havâtır ve Behcetü’l-Mesâmi‘ ve’n-Nevâzır), I-VIII, Dâru ibn Hazm, Beyrut.

GRAHAM, G. M., 1969, “Akbar and Aurangzeb-Syncretism and Separatism in Mughal India: A Re-xamination”, The Muslim World, Hartford, c. 2, sy. 59, s. 106-126.

KONUKÇU, E, 1994, “Ekber Şah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Divantaş, İstanbul, X, 542-544.

__________, 2002, “Bâbürlüler Hindistan’daki Temürlüler”, Türkler Ansiklopedisi, Editörler: Hasan Celâl Güzel - Kemal Çiçek – Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, VIII, 750-752.

MERÇİL, E., 1991, “Ekber”, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

NİZAMI, K.A., 1998, “Hindistan”, Türkiye Diyanet Vakıfı İslâm Ansiklopedisi, Divantaş, İstanbul, XVIII, 86-87.

ORTAYLI, İ., 2005, “Osmanlılar’da Millet Sistemi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Divantaş, İstanbul, XXX, 66-70.

ÖZCAN, A., 1999, “Müslüman Toplumlarda Birlikte Yaşama Tecrübeleri Bâbürlü – Hind Modeli”, İslâm ve Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu-1998,

Yayına Hazırlayan: Ömer Turan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 97-101.

ÖZDEMİR, H. A., 2001, “Ekber Şah’ın Din Modeli ve İmam Rabbani”, Altınoluk

Dergisi, İstanbul, sy. 188, s. 21 vd.

PARMAKSIZOĞLU, İSMET, 1966, “Ekber Şah I, Ebü’l-Feth Celâleddin (1542-

”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, XIV, 454-456.

ROYCHOUDHURY, M., 1941, “The Din-i Ilahi or the Religion of Akbar”, University of Calcutta, Calcutta.

SEYİTHANOĞLU, K. (Editör), 1988, “Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi”, IXIV, İlmi Müşavir ve Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız, Çağ Yayınları, İstanbul.

ŞAKİR, M., 2004, “Hz. Adem’den Bugüne İslam Tarihi”, Çev. Ferit Aydın, I-VIII, Kahraman Yayınları, İstanbul.

T.H., 1977, “Ekber”, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, IV, 210- 217.

Web Siteleri

http://www.haber10.com/makale (Ekber Şah’ın Din-i İlahisi Bağlamında

Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Üzerine-Prof. Durmuş Bulgur)

(13.08.2014).

http://www.e-tarih.org/makaleler (Hindistan’ın Kâbusu Ekber Şah)

(13.08.2014).

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Tarihi-D-Ekber_Sah (13.08.2014).

http://www.yeniden iman.com/65/ekber (13.08.2014).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekber (13.08.2014).

Published

2015-03-27

How to Cite

BAYBAL, D. D. S. (2015). Some Reflections on the Religious Syncretism of the Mughal Emperor of India Akbar Shah. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 51–64. Retrieved from https://timad.com.tr/index.php/timad/article/view/113