Culture of Sheltering in the Apartments and Transformation of Interior Between 1950 and 2000: Case of Konya


Abstract views: 314 / PDF downloads: 143

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6527718

Keywords:

Changing society, transformation of interior, Konya, apartment

Abstract

The social changes and movements that took place in time have also shaped the contemporary change of humanity. The different trends of each period not only affected the cultural life of the society, but also affected its architecture, urban development and even the reinforcement elements used. Ottoman Tanzimat period beginning with the westernisation and modernization of architecture and its impact on the current framework, Turkey has begun to be seen in a significant way with the establishment of the republic. Moving from the traditional extended family life to the nuclear family life, the Turkish society has now moved away from the traditional Turkish House, which has flexible use rooms located around the sofa, and has started to live in apartment buildings with certain rooms lined up on a corridor. This spatial change brought about the change of space reinforcement in time. Within the scope of this study, the changes on the housing and the spatial transformation have been researched over the years in Konya city and presented with the findings. Since the beginning of the 1950s, the change in our understanding of housing, the transformation of the interior of the house and the transformation of the space equipment have been shown on selected housing examples.

References

Arat, Y. (2011). Geleneksel Türk Evi İç Mekân Donatılarının Antropometrik Verilere Dayalı Analizi; Konya Evleri, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Arat Y. (2012). “İç Mekân Donatılarının Geleneksel Türk Evi Üzerinden Okunması: Konya Evleri Örneği”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, Sayı 13, s. 125-138.

Arat, Y., (2019). Analysis of Traditional Konya House Indoor Components According To Anthropometric Data; Samples of Sedirs, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, Sayı 28, s. 339-354.

Arcan, E. F. ve Evci, F., (1999). Mimari Tasarıma Yaklaşım 1-Bina Bilgisi Çalışmaları. Tasarım Yayın Grubu 3. Baskı, İstanbul, 199s.

Artıkoğlu, P. (2006). 1950–1970 Arası Süreçte Sosyal Yaşam ve İç Mekânın Değişenleri, İç Mimarlık Ana Bilim/ Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bahtiyar Bülbül, T., Aydın, D., Yaldız E., (2019). Türk Sinema Filmleri Üzerinden Konutu Okumak: 1980’lerden Üç Örnek, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, Sayı 28, s. 411-428.

Bozdoğan, S. (1996). “Modern Yaşamak: Erken Cumhuriyet Kültüründe Kübik Ev”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı Yayınları, s.313-326.

Bulhaz, B. (2014). Küçük Konutlarda İç Mekân Analizi: Ankara’da İki Konut Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara.

Ceyhan, G. (2002). Türkiye’de Konut İç Mekânları ve Donatılarında Değişim ve Süreklilik, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ching, F. D. K. (2002). Mimarlık Biçim, Mekân ve Düzen (Çev.: Sevgi Lökçe). Yem Yayın 1. Baskı, İstanbul.

Coates M., Brooker G. ve Stone S., (2011). Görsel İç Mimarlık Sözlüğü, Literatür Yayınları, İstanbul.

Düzgün, E. (2017). Günümüz Tasarım Anlayışında İç Mekân Donatısı Olarak Mobilyanın Biçim-İşlev-Malzeme Yönünden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Eğri, E. C. (2011). 1950-1965 Yılları Arasında Türkiye’de Değişen Konut İç Mekân Kavramı (Ankara Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mekân Tasarımı, İstanbul.

Hasol, D. (2014). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Kitabevi, 13. Baskı, İstanbul.

İzgi, U. (1999). Mimarlıkta Süreç, Kavramlar – İlişkiler. Yem Yayın 1. Baskı, İstanbul, 255s.

Kabaağaç, S., Alova, E. (1995). Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul.

Kaçel, E. (1998). Inhabitant Nasıl Kurtulur, Nasıl Hapsolur?. Arradamento Mimarlık, s.94

Kasapbaşı, E. (2018). Gaziantep 1960- 1980 Dönemi Kent Konutu Mekân Kurgusunun Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Özçelik, Ö., Kaprol, T. (2015). Ekonomik ve Sosyal Yaşam Getirisi Sınırlılığında İç Mekân Mobilyaları (1923-1950 Dönemi), 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne.

Özturan, Ö. (2008). Çağdaş Kent Yaşamında Teknolojik Gelişmelerin Kısıtlı Konut İç Mekân Biçimlenişine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Sırmalı, S. R. (1950). ‘Salon ve Vitrin’, Salon, s.745.

Terece, Z. (2017). 1950 Sonrası Türkiye’de Modern Mobilya Tasarım ve Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı İç Mimarlık Programı, İstanbul.

Tunç A. (2001). Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek- 70’li Yıllarda Hayatımız, YKY Yayınları, İstanbul.

Ulusoy, M. (1999). Konya’da Apartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yaşar, O. (2010). “Türkiye’de Beyaz Eşya Sanayi”, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 21, Ocak - 2010, s. 150-185, İstanbul.

Published

2021-03-27

How to Cite

ARAT, Y. ., & KAÇAR , A. . (2021). Culture of Sheltering in the Apartments and Transformation of Interior Between 1950 and 2000: Case of Konya . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 443–474. https://doi.org/10.5281/zenodo.6527718