EN TR
SON SAYI 2015 Kış YIL 10 SAYI 19 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadarki Dönemde Konya Sâlnâmelerine Göre Isparta Merkez’de Yönetimdeki Gayr-i Müslimler

According to the Yearbook of Konya the Non-Muslims in the Government in Isparta from Last Quarter of XIX Century until First Quarter of XX Century

 

 

 

 

9

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, İbrahim Hakkı AKMAN

Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri

Alı Gav Lodge, Foundations and Foundation Certificate-Charters in Konya

 

 

19

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Ramazan DEMİRTAŞ

Osmanlı Döneminde Pirlevganda/Taşkent Kazası’nda Tasavvuf, Tekke ve Zaviyeleri

Mystic Life in and Around Pirlevganda/Teşkent during the Ottoman Period, Lodges and Small Lodges

 

 

35

Doç. Dr. Sami BAYBAL

“Kıssa-i Ashâb-ı Kehfi Beyân” İsimli Yazma Eser Üzerinden Bazı Mülâhazalar

An Analysis of a Turkish Manuscript on the Story of the Seven Sleepers: “Kıssa-i Ashâb-ı Kehfi Beyân”

 

 

 

49

Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI

Osmanlı Toplumunda Mahallenin Dışındakiler: Bekâr Odaları ve Bekârlar

The Ones outside the Neighbourhood in the Ottoman Empire:Bachelors’ Room and Bachelors

 

 

 

65

Serap EKİZLER SÖNMEZ, Doç.Dr. Aziz DOĞANAY

Mimar Sinan Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analiz Yöntemleri (Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye Camileri Örneği)

Geometric Patterns that Have Hexagonal and Square Fictions and Methods of Analysis in Mimar Sinan Mosques (Example of Şehzade, Süleymaniye and Selimiye Mosques)

 

 

 

 

87

Arş. Gör. Meryem ALAGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Fatih SEMERCİ, Doç.Dr. Dicle AYDIN

Anadolu’da Modernizmin Yerel Açılımları: Konya’da Üç Yapı Üzerinden Örnekleme

Local Expansions of Modernism in Anatolia:Three Buildings Samples in Konya

 

 

 

109

Yrd.Doç.Dr. Esma SAYIN

Physchological and Therapic Effects of Muraqaba

Murakabenin Psikolojik ve Terapik Etkileri

 

 

125

Yrd.Doç.Dr. Selman YAŞAR

Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluşu ve Alman Bilim Adamlarının Çalışmaları

Establishment of the Higher Institute of Agriculture and Studies of the German Scientists

 

 

 

135

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ

Batı Tarzı Türk Resmine, Geleneksel Sanatların ve Folklorik Ögelerin Yansıması 

Reflection of The Traditional Arts and Folkloric Elements to Western-Style  Turkish Painting

 

 

 

149

Öğr. Gör. Z. Gözde KUTLU

Mimar Sinan’ın İlk Yirmi Beş Yıllık Döneminde (1538-1563) İnşa Edilmiş, Bazı İstanbul Camileri’nde Bulunan Mahfiller

The Examination of the Mahfels of some Mosques, Belong to the First Twenty-Five Years (1538-1563) of Architecture of Sinan in İstanbul

 

 

 

163