EN TR
SON SAYI 10 Yaz YIL 2015 SAYI 20 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

I. İznik (M.S.325) ve Efes (M.S. 431) Konsilleri Doğrultusunda Hıristiyanlık’ta Hz. Meryem Kültü’nün Gelişimi

The Development of the Cult of the Virgin the Mary According to the Consuls of İznik (325 A.D.) and Ephesus (431)

 

 

 

9

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Güler SİLAY

Osmanli Döneminde Belviran Kazasi’nda Tasavvuf, Tekke ve Zaviyeler

Sufism,  Islamic Monasteries and Zawiyahs in Belviran Town During Ottoman Period

 

 

 

19

Doç. Dr. Sami BAYBAL

Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah’ın Dinî Senkretizmi Üzerine

Some Reflections on the Religious Syncretism of the Mughal Emperor of India Akbar Shah

 

 

51

Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA

Üsküdar Bekâr Odaları 

Bachelor’s Rooms in Üsküdar

 

 

65

Doç. Dr. Doğan KAPLAN

Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği ve Bektaşilik

Anatolian Alevism and Bektashism ın Fuat Koprulu

 

 

89

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Hâkimiyet-i Milliye ve Hilafete Dair Uygulamalarda Milli Mücadelenin Önde Gelen Kadrosunun Tutumları

The Approach of the Founder Leaders of the Turkish Independence War to the Implementations Regarding to the National Sovereignty and the Caliphate

 

 

 

109

Yrd. Doç. Dr. Lütfü CENGİZ

Ruhun Mahiyetine Dair Sirri Giridî’nin Düşüncesi

Sırrı Giridî's Opinion on Nature of The Spirit

 

 

133

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

Kulluk ve Özgürlük Açısından Tasavvuftaki Kadın Anlayışına Bir Bakış

In Terms of Servitude and Freedoms An Overview on Women Understanding in Sufism

 

 

147

Yrd. Doç. Dr. Selman YAŞAR

Prof. Dr. Friedrih Falke’nin Türk Ziraat ve Bilim Hayatına Katkıları

The Contrubitions of Prof. Dr. Friedrih Falke to the Turkish Agriculture and Science Life

 

 

157

Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER

Urfa Ulu Camii Haziresindeki Mezar Taşları

Gravestones of Ulu Camii (Grand Mosque) Cemetery in Urfa

 

 

171

Serhat BAL

10 Numaralı Uşak Şer’iyye Siciline Göre Uşak’ta Görülen Boşanma Davaları Hakkında Bir Değerlendirme

An Evaluation about Divorce Case in Uşak According to the 10 Number of Uşak Şer’iye Records

 

 

191

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK – Düzeltme

211