EN TR
SON SAYI 2017 Yaz YIL 12 SAYI 24 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Kudüs: Barış İsteyen Bir Şehrin Dinî Arka Planı ……………………………....................

Jerusalem: The Religious Background of a City which Longs for Peace

 

9

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Birinci Dünya Savaşı Sosyal Tarihinin Yeterince Bilinmeyen Önemli Bir Kaynağı:  “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”………………………

An Important but Partly Known Source of Social Hıstory of the First World War: “Incident Books Concerning to Deaths”

 

 

19

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’ün Üniversite Reformu Sürecinde Ernst Reuter’in Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Çalışmaları ve Türk Bilim Hayatı ve Şehirciliğine Katkıları……...

In The Progress of Atatürk's University Reform Ernst Reuter's Studies and Contributions to Turkish Science Life and Urbanism in the Ankara Faculty of Political Science

 

 

 

31

Doç. Dr. Recep KARACAKAYA, Doç. Dr. Nurgün KOÇ

19. Yüzyılın Ortalarında Çeşme’nin Demografik Yapısı (Müslüman Nüfusu) ........

The Demographical Structure of Cesme in Mid- 19th Century(Only the Muslim Population)

 

 

51

Prof. Dr. Dicle AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Süheyla BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA

Son Dönem Konya Camilerinde Biçimsel Arayışın Analizi……………….....................

The Morphological Analysis of the Last Period of Konya Mosque

 

67

Doç. Dr. F. Nalan TÜRKMEN, Ömer ÇEPNİOĞLU

Yoros Kalesi Kazılarında Bulunan Osmanlı Dönemi Sikkeleri …………….................

The Ottoman Period Coins Discovered in The Excavations in Yoros Castle

 

85

Doç.Dr. Tahsin TAPUR

Karaman Çevresindeki Tarihi Yerleşim Alanları……………………………....................

The Historical Settlements in Karaman Around 

 

101

Doç. Dr. Nilay ERTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL

Eskişehir Çifteler İlçesinde El Sanatlarının Yaşatılması: Oya Örücülüğü.......

Survival of the Handicrafts in Çifteler Sub-Province of Eskişehir: Needlepoint Weaving

 

115

Yrd. Doç. Dr. Özgehan ÖZKAN

Türk Toplumunda Geleneksel Değerlerin Popüler Kültür Üzerinden Dönüşümü ...

The Transformation of Traditional Values in the Turkish Society through the Pop Culture

 

 

131

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS

1927 Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre Urfa Nüfusunun Genel Yapısı ve Özelliği ...

Population Characteristics of Urfa According to the Census Results Made in 1927

 

 

143

Arş. Gör. Pınar KOÇ, Prof. Dr. Ruşen YAMAÇLI

Bir Tarihsel Haritalandırma Projesi: Üç Medrese ve Düşünsel İzlekleri…............

A Historical Mapping Project: Three Madrasas and Their Intellectual Paths

 

157

Özge PARLAK, Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ

Konya’da Erken Cumhuriyet Dönemi İlkokul Yapıları……………………....................

Primary School Buildings of the Early Republic Period in Konya

 

175

Yrd.Doç.Dr. Semiha Sultan TEKKANAT, Yrd.Doç.Dr. Fadim YAVUZ

Tarihi Kent Dokusu Kapsamında, İçerişehir (Beyşehir) Yerleşmesinin İrdelenmesi……………

Evaluation of Içerişehir (Beyşehir) Settlement in Context of Historical Urban Pattern

 

 

203

Yrd. Doç. Dr. Serdar GENÇ

Rusçuk’ta Kadınların Kullandığı Takı ve Aksesuarlar (17- 19. yy.) ………..............

Women’s Ornaments, Jewellery and Other Accessories in Ruse (Between 17-19th Century)

 

227

Burçin SENGÖR, Gözde YÖRÜK, Murat BEKTAŞ

Bir Sözlü Tarih Çalışması; Halalca Örneği……………………………………....................

A Study on Oral History of Halalca

 

245