EN TR
SON SAYI 2017 Kış YIL 12 SAYI 23 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Dünya Barışı ve Dinler …………………………………………………................................

World Peace and Religious

 

9

 

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Çanakkale Zaferi Nasıl Anlaşılmalı, Nasıl Anlatılmalı?: Metodolojik Bazı Tespitler……………………………………………………………………………..........................

How to Understand the Victory of Chanakkale and How to Tell It? Some Methological Determinations

 

 

 

19

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk’ün Üniversite Reformu Sürecinde Kütüphanelerin Kuruluş ve Gelişiminde Alman Bilim Adamları…………………………………………….......................................

German Scientists in the Establishment and Development of the Libraries in The Progress of Ataturk’s University Reform

  

25

 

Doç. Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ

Akla Tesir Eden Faktörler ve Eylem………………………………………….....................

Factors that Affect the Mind and Action

 

 

49

 

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Köy Enstitüleri Hakkında Sözlü Tarih Araştırması………………………….................

Oral History Research about Village Institutes

 

 

 

63

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

Hasan Basri Çantay’ın Eserlerindeki Tasavvufî Temalar Bağlamında Şahsiyeti ...

Personality in the Context of Sufi Themes of Hassan Basri Cantay’s Works

  

71

 

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDEMİR

İslâm Hukukunda Gayrimenkul Rehni (İpotek) …………………………….................

Mortgage (Hypotheca) in Islamic Law

 

 

85

 

Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ

Hasan Basri Çantay’ın Ehl-i Sünnet/Hanefilik-Maturidilik Vurgusu(nun Gerekçeleri ve Temelleri)  ...…………………………………………………….....................................

Reasons and Foundations of Ahl al- Sunnah/Hanafi-Maturidite Emphasis in Hasan Basri Çantay's Thought

 

 

111

 

Yrd. Doç. Dr. Özgehan ÖZKAN

Türk Yazılı Basınında “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engeller-Sorunlar” Konusunun Sunumu (1995-2005) .................................................

Presentation of “Obstacles-Problems to Turkey’ Membership in European Union” in Turkish Press (1995 – 2005)

 

 

121

 

Makram HADDAD, Doç. Dr. Aziz DOĞANAY

“Kitâb Fîmâ Yehtâcü İleyhi’s-Sâni‘ min A‘mâli’l-Hendese” Adlı Eserin Âidiyet Meselesi Üzerine………………………………….....................................................

An Essay on the Attribution of the Book Titled “The Book about What the Craftsman Needs of Geometrical Constructions”

 

 

139

 

Aşir Kayhan KIYCI, Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Bir İnkılâp ve Mücadele Adamı: Rıdvan Hüsrev (Gerede)………………….................

A Reformer and Struggler Man: Rıdvan Hüsrev (Gerede)

 

 

153

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS

Cumhuriyet’in İdeal Toplum Yetiştirme Yolu: 5245 Sayılı Harika Çocuk Yasası………………………………………………………………………………..........................

Ways of Raising the Republican’s Ideal Society: Great Children’s Act No. 5245

 

 

 

165

Öğr. Gör. Mansur TEYFUR

Ziya Bünyadov’un Hayatı, Eserleri ve Kurân-ı Kerim Meali Çalışması ….............

Ziya Bünyadov’s Life, Works And Meaning of The Holy Quran

 

 

181

Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR

Gubârî’nin Eserlerinde Hac İbadeti...............................................................

Pilgrimage in the Works of Gubârî

 

191

 

Öğr. Gör. Fahri ÖZTEKE

Türk Devriminin Tasavvuf Kurumlarıyla Kesişen Yolları .………………...................

The Intersection of Turkish Revolution with Sufism Institutions

 

 

 

213