EN TR
SON SAYI 2016 Kış YIL 11 SAYI 21 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
 

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Menâr Tefsirinde Hıristiyanlık………………………………………………….

Christianity in Interpretation of Menar

 

9

 

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Soğuk Savaşta Almanya: Bölünmüş Almanya’nın Birleştirilmesine Yönelik Çabalar……………………………………………………………………

Germany in the Cold War: The Efforts Directed to Reunification of

The Divided Germany

 

 

33

 

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Basın Hayatı (1923-1990)……………………................

The Republication Period Şanlıurfa Press Life (1923-1990)

 

53

 

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

Ontolojik Açıdan Tasavvuf,  Mistisizm ve Maneviyatçılığa Dair Yaklaşımların Karşılaştırılması………………………………………………..............................................

The Ontological Comparison of the Approaches Related to Sufism, Mysticism and Spiritualism

 

 

 

67

Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL, Doç. Dr. Nilay ERTÜRK

Geleneksel Türk El Sanatlarından Çorap Örücülüğü: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği ………………………………………………………………………...............................................

The Turkish Traditional Handicraft of Sock Knitting: Sample of Eskişehir Çifteler Sub-Province

 

 

75

 

Yrd. Doç. Dr. Esra YALDIZ, Prof. Dr. N.Gül ASATEKİN

Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımında İşlevsel Adaptasyonun, Mekânsal Analiz Yolu ile Değerlendirilmesi; Kayseri Sahabiye Medresesi…………………………………………………………………………..............................

Evaluation of Adaptation to the New Function by Spatial Analysis in Revitalization of Monumental Buildings; Sahabiye Madrasa of Kayseri

 

 

 

89

 

Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI, Arş. Gör. Pınar KOÇ

Selçuklu Mimarlığı Neyi İfade Eder? “Selçuklu” Mimarlığının Üslupsal ve Anlamsal Okunabilirliğinde Muğlâklık  ….………………………………..........................................

What is Seljuk Architecture? Ambiguousness in Style and Semantic Legibleness of “Seljuk” Architecture

 

 

113

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ

Farsça Kaynaklarda Eşrefoğulları’na Ait Kayıtlar.............................................

The Records belong to Eşrefoğulları in the Persian References

 

125

 

Arş. Gör. Zeynep İNAN OCAK, Yrd. Doç. Dr. Gülsün TANYELİ

Kırşehir Cacabey Medresesi ve Onarımları …………………………………......................

Kırşehir Cacabey Madrasah and Restorations

 

145

 

Öğr. Gör. Zübeyde Gözde KUTLU

19. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Eğitim Yapısı: Saint Joseph Fransız Okulu ….............

An Educational Building in the 19th Century of İstanbul: Saint Joseph French School

 

171

 

Dr. Mustafa BULUT

Sultan II. Mahmut Türbesi Haziresi’ndeki Ulusal Mimarlık Dönemi Mezarları…………………………………………………………………………….............................

The National Architecture Period Graveyards in The Tomb of Sultan Mahmut II

 

 

 

187

Dr. Deniz DOĞRU

Yakın Tarihimizde Bir Sürgün Hikâyesi: "Yüz Ellilikler"……………..……....................

A Story of Exile in Our Recent History: “Yüz Ellilikler”

 

209

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS

Dinler Coğrafyasında Geleneksel Kültür ve Din Adına Gerçekleştirilen Uygulamalar……………………………………………………………………...............................

Traditional Culture in the Geography of Religions and Practices Being in The Name of Religions

 

227