EN TR
SON SAYI 2019 Kış YIL 2019 SAYI 27 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Luther’in Doksan Beş Maddelik Tezine Hermenötik Bir Yaklaşım               İnceleme

A Hermeneutic Approach to Luther’s Ninety-Five Points Thesis

 

 

9

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Basındaki Bilgiler Işığında Seyhan Milletvekili Esma Nayman ve Meclisteki Faaliyetleri                                                                                                     İnceleme

In the Light of the Press Information Seyhan Deputies Esma Nayman and Her Parliamentary Work

 

 

 

23

Dr. Öğr. Üyesi Esma SAYIN, Doç. Dr.Mustafa KOÇ, Doç. Dr. Recep ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Veli ABA

Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme: Balıkesir Örneklemi                         Araştırma

Training of Values Education Mentor: Sample of Balıkesir

 

 

 

63

Safa Furkan KARACAKAYA

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması Süreci   İnceleme

The Signing Process of the Armistice of Mudros According to Ottoman Archive Documents

 

 

 

83

Prof. Dr. Nurgün KOÇ

Birinci Dünya Savaşi Sonunda Kuzey Kafkasya’da Ortaya Çıkan Siyasi Gelişmeler ve Türkiye                                                                                                     İnceleme           

Political Developments at the end of the First World War in the North Caucasus and Turkey

 

 

 

111

Arş. Gör. Mine POLAT ALPAN, Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ

1934-1944 Seneleri Arasındaki Karayolu Faaliyetlerinin Nafia Mecmuası Üzerinden İncelenmesi                                                                                  İnceleme

Analyzing Highway Activities through The Magazine Nafia Between 1934-1944 Years

 

 

 

139

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DALKESEN

New Interpretation of Alan-Gho’a in Akbar-Name                                       Derleme

Ekber-Name’de Alan-go’a Efsanesinin Yeniden Yorumlanması

 

 

165

Dr. Öğr. Üyesi Selma TURHAN SARIKÖSE

XIX. Yüzyil Sonlarinda Safranbolu’daki Modern Eğitim Kurumları               Derleme

Modern Education Institutions in Safranbolu at the end of 19th Century

 

 

 

183

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

II. Mahmud Dönemi Seyahat Tezkeresi Uygulamasına Dair Bazı Tespitler  Derleme

Some Evaluations on the Application of the Travel Memorandum in the Period of Mahmud II

 

 

 

199

Öğr. Grv. Dr. Mücahit YÜKSEL

Emevî Halifesi Velîd b. Yezîd ve Halifeliği Üzerine Bazı Tespitler               İnceleme

Some Considerations about The Umayyad Caliph Velid b. Yezid and His Caliphate

 

 

207

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi                                     Derleme  

Significance of Hebrew in Judaism as A Language of Liturgy

 

 

227