EN TR
SON SAYI 2016 Yaz YIL 11 SAYI 22 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Editörden

 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Taberi Tefsiri’ndeki Hıristiyanlığa Bir Bakış

A View of Christianity in Taberi Interpretation

 

9

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

Tarihte Türk-Leh İlişkileri Çerçevesinde Galiçya’da Şehit Olan Türkler ve Şehitlikler Üzerine Bazı Tespitler

Some Findings upon Turkish Martyrs in Galicia and Martyrs’ Memorials Therein on The Basis of Turkish-Polish Relations

 

 

27

Doç. Dr. Nurgün KOÇ

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlar’daki Politik Gelişmeler ve Türkiye

The Political Developments in the Balkans before the Second World War and Turkey

 

 

39

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Atatürk ve Barış

Atatürk and Peace

 

61

Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR

Türkistan-Avrupa Ticarî Münâsebetlerinin Osmanlı Devleti Vasıtasıyla Tesisine Dair Bir Teşebbüs

An Organization Attempt of the Commercial Relationship between Turkestan and Europe via the Ottoman State

 

 

85

Yrd. Doç. Dr. Nahide ŞİMŞİR

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir ve Çevresindeki Karakeçililer

The Karakeçili Nomads Around Balıkesir in Fırst Half 19th Century

 

99

Yrd. Doç. Dr. Aşır ÖRENÇ

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler ve Yorumu

Hadiths about Virtue of Al-Quds and Al-Masjid Al-Aqsa and Their Interpretation

 

133

Assist. Prof.Dr. Esma SAYIN

Sufistic and Psychological Effects of Tewbe “Repentance” for Self-Transformation 

Kendini Dönüştürmek İçin Tevbenin Tasavvufî ve Psikolojik Etkileri

 

 

151

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS

27 Mayıs Askeri Darbesi’nin Sancıları ve Orduda Tasfiyeler 1960-1964

The Twinges of May 27 Military Coup and the Liquidations of the Military

 

163

Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR

Vusûlî Divânı’nda Geçen Ayet-i Kerîme ve Hadis-i Şerîfler

Verses of Quran and Hadiths which Take Part in the Divan of Vusûlî

 

179

Arş. Gör. Recep ÖZDEMİR

İmâm Mâlik’in Metodolojisinde Sahabî Kavlinin Delil Değeri 

Source Authoritativity of Companions' View in Imam Malik's Methodology

 

203

Serkan Gıyas ÇATALBAŞ, Doç. Dr. Nurgün KOÇ

Demokrat Parti Dönemi Kültür Politikalari (1950-1960) 

Culture Policies the Period of the Democratic Party (1950-1960)

 

227