EN TR
SON SAYI 2021 Yaz YIL 16 SAYI 32 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

EDİTÖRLER ADINA,

Konut, bir araştırma alanı olarak gündemden hiç düşmeyen bir materyaldir. Mimari pratik ve söylem içerisinde konut, yaşamsal dizgeleniş ve mekânsallık bağlamında ekseni kaymadan devam eden bir sorgulama ve tartışma meselesi olmaya devam etmektedir. Öyle ki konut, bugün etkilerini hala derinden hissettiğimiz COVID-19 pandemisiyle söylem ve imaj olarak bir kere daha sarsılmıştır. Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, bu kez, konut için ayrılmış bu özel sayısıyla yayımlanmıştır. Dosya, konutu, gelenekselden başlayarak 20. yüzyıl boyunca geçirdiği değişimlere odaklanan ve bugün pandemiyle birlikte yeniden anlamlandırıldığı söylemsel alana kadar uzanan çeşitlilikteki dokuz adet makaleden oluşmaktadır.

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nin “konut” alanında çalışmaları içeren 32. sayısında “Özgün Bir Biçimleniş: ‘Tüteklik’li Örtü” başlığı ile yer alan çalışma, tüteklikli örtünün özgün biçimlenişini yapısal, işlevsel, görsel ve algısal özellikleri ekseninde irdelemektedir. “Geleneksel Akşehir Evlerinde İşlevsel Sistemlerin Ekolojik ve Enerji Etkin Tasarım Ölçütleri Açısından İncelenmesi” başlığını taşıyan makale ise, Geleneksel Akşehir Evleri özelinde geleneksel Türk evi için işlevsel sistemlerin tanınırlığının artırılması, bu sistemlerin ekolojik tasarım ölçütleri bağlamında incelenmesi, geleneksel yapım yöntemlerinin ve doğal yenilenebilir malzemelerin günümüz konfor koşullarına uyarlanarak sürdürülmesi potansiyellerini irdelemektedir.  “21. Yüzyılda Ev Kavramının Sahneye Dönüşmesinde Görsel ve Yeni Medyanın Türkiye’deki Etkisi: Tasarımcı ve Kullanıcının Rolü” başlıklı makale, görsel ve basılı medya aracılığıyla değişen ev kavramı, farklı bir kamusal formül ve bir sahne olarak ele alınmaktadır. Çalışmada, 2013-2020 yılları arasına tarihlenen çeşitli ev ve dekorasyon temalı programlar üzerinden nitel bir araştırma yöntemi benimsenmiş, kullanıcı ve tasarımcıların davranış biçimleri betimsel bir analizle sunulmuştur.  “16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla İstanbul Haneleri” başlıklı makalede 19. yüzyılda vergilendirmeye esas olan emlak tahriri kaynak alınmış ve sur içinde, Haliç’e, Marmara Denizi’ne kıyısı olan dört farklı konumdaki mahallelerde konut tipleri ve sakinleri incelenmiştir. “19. Yüzyıldan 2020’ye İdeal Ev kavramı: Covid-19 Sürecinin Etkilerine İlişkin Bir Okuma” başlıklı makalede yazarlar, özellikle pandemi sürecinin etkisiyle ideal ev tanımının neden değiştiğini ve neden yeniden tanımlanması gerektiğini sorgulamaktalar. “1950-1980 Aralığında Sivas’ta İnşa Edilmiş Konut Dizgelerinin Tipolojik Değişkenlik Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı makale ise, konutun ülke sathında 1950 sonrasında izlediği güzergâhı, yerellik ölçeğinde historiyografik bir okuma pratiğiyle takip etmeye odaklanmıştır. “Konya Konutlarında (1920-1980) Mekânsal Mahremiyetin Sosyal Paradigmalar Bağlamında İncelenmesi” başlıklı makale, Konya’da modernleşme sonucunda mahremiyetin varlığını geleneksel konutlar ve apartmanlar üzerinden incelemiştir. “1930’dan 1960’lara Sivas’ta Konut Tipolojisinin Değişimi ve Modern Apartmanlar” başlıklı makalenin yazarları ise, Sivas’ta modernleşme pratiğinin konut ölçeğindeki etkilerine mercek tutmaktadır. Yazarlar, kentte geleneksel konuttan modern apartmanlara geçiş sürecini değerlendirilmişlerdir. 32. Sayının son makalesi olan "1950-2000 Yılları Arası Apartmanlarda Barınma Kültürü ve İç Mekânın Dönüşümü: Konya Örneği” başlıklı makalede ise yazarlar, konut iç mekânının ve mekân donatılarının dönüşümünü örnekler üzerinden irdelemiştir.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nin “konut” konusuna ilişkin sayısı, mimarlıkta önemli bir araştırma alanı olarak konut ve konut kavrayışını yeniden gündeme getirerek, çeşitli alanlarda özelleşmiş makaleleri ve pandemiyle birlikte değişen parametreleri tartışmaya açmaktadır. Bu süreçte makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin artırılmasında önemli rol oynayan çok değerli hakemlerimize, 32. Sayının basılı yayınlanmasında maddi destek sağlayan Anka Danışma Grubu A.Ş Firmasına sonsuz şükran ve minnetlerimi sunarım.

Doç. Dr. Uğur Tuztaşı

Alan Editörü

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi