EN TR
SON SAYI 2019 Kış YIL 2019 SAYI 27 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Editör

Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin 2019/27. sayısını bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ondördüncü yılında olan dergimiz, yurt içinde ve yurt dışında akademik çevrelerce benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu durum bize her zaman güç ve gayret vermiş, devamlılıkta motive edici olmuştur. Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da özgün araştırma yazıları ile dergimiz, bilim dünyasına ışık tutacaktır. Bu sayıda; - “Luther’in Doksan Beş Maddelik Tezine Hermenötik Bir Yaklaşım, Basındaki Bilgiler Işığında Seyhan Milletvekili Esma Nayman ve Meclisteki Faaliyetleri, Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme: Balıkesir Örneklemi, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması Süreci, Birinci Dünya Savaşi Sonunda Kuzey Kafkasya’da Ortaya Çikan Siyasi Gelişmeler ve Türkiye, 1934-1944 Seneleri Arasındaki Karayolu Faaliyetlerinin Nafia Mecmuası Üzerinden İncelenmesi, Ekber-Name’de Alan-go’a Efsanesinin Yeniden Yorumlanması, XIX. Yüzyil Sonlarinda Safranbolu’daki Modern Eğitim Kurumları, II. Mahmud Dönemi Seyahat Tezkeresi Uygulamasına Dair Bazı Tespitler, Emevî Halifesi Velîd b. Yezîd ve Halifeliği Üzerine Bazı Tespitler, Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi”- başlıkları altında, özgün araştırma sonuçları ve bakış açıları bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan ve zaman ayırarak değerli katkıları ile niteliğin arttırılmasında emek veren çok değerli hakemlerimize, akademik ve bilimsel hayata katkı sağlamak amacıyla 27. Sayının basılı yayınlanmasında maddi destek sağlayan Anka Danışma Grubu A.Ş Firmasına sonsuz şükran ve minnetlerimi sunarım.

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisinin yirmi yedinci sayısının, bilim dünyasına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi arz ederim.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahyat Fakültesi Emekli Öğretm Üyesi