EN TR
SON SAYI 2015 Kış YIL 10 SAYI 19 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ İbrahim Hakkı AKMAN

Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri

MAKALE

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ Ramazan DEMİRTAŞ

Osmanlı Döneminde Pirlevganda/Taşkent Kazası’nda Tasavvuf, Tekke ve Zaviyeleri

MAKALE

Doç. Dr. Sami BAYBAL

“Kıssa-i Ashâb-ı Kehfi Beyân” İsimli Yazma Eser Üzerinden Bazı Mülâhazalar

MAKALE

Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI

Osmanlı Toplumunda Mahallenin Dışındakiler: Bekâr Odaları ve Bekârlar

MAKALE

Serap EKİZLER SÖNMEZ Doç.Dr. Aziz DOĞANAY

Mimar Sinan Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analiz Yöntemleri (Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye Camileri Örneği)

MAKALE

Arş. Gör. Meryem ALAGÖZ Yrd. Doç. Dr. Fatih SEMERCİ Doç.Dr. Dicle AYDIN

Anadolu’da Modernizmin Yerel Açılımları: Konya’da Üç Yapı Üzerinden Örnekleme

MAKALE

Yrd.Doç.Dr. Esma SAYIN

Physchological and Therapic Effects of Muraqaba

MAKALE

Yrd.Doç.Dr. Selman YAŞAR

Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluşu ve Alman Bilim Adamlarının Çalışmaları

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ

Batı Tarzı Türk Resmine, Geleneksel Sanatların ve Folklorik Ögelerin Yansıması

MAKALE

Öğr. Gör. Z. Gözde KUTLU

Mimar Sinan’ın İlk Yirmi Beş Yıllık Döneminde (1538-1563) İnşa Edilmiş, Bazı İstanbul Camileri’nde Bulunan Mahfiller

MAKALE

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadarki Dönemde Konya Sâlnâmelerine Göre Isparta Merkez’de Yönetimdeki Gayr-i Müslimler

MAKALE