EN TR
SON SAYI 2019 Kış YIL 2019 SAYI 27 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Prof.Dr. Mehmet AYDIN

Luther’in Doksan Beş Maddelik Tezine Hermenötik Bir Yaklaşım

MAKALE

Doç. Dr. Selman YAŞAR

Basındaki Bilgiler Işığında Seyhan Milletvekili Esma Nayman ve Meclisteki Faaliyetleri

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Esma SAYIN Doç. Dr.Mustafa KOÇ Doç. Dr. Recep ÖNAL Dr. Öğr. Üyesi Veli ABA

Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme: Balıkesir Örneklemi

MAKALE

Safa Furkan KARACAKAYA

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması Süreci

MAKALE

Prof. Dr. Nurgün KOÇ

Birinci Dünya Savaşi Sonunda Kuzey Kafkasya’da Ortaya Çikan Siyasi Gelişmeler ve Türkiye

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DALKESEN

New Interpretation of Alan-Gho’a in Akbar-Name

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Selma TURHAN SARIKÖSE

XIX. Yüzyil Sonlarinda Safranbolu’daki Modern Eğitim Kurumları

MAKALE

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

II. Mahmud Dönemi Seyahat Tezkeresi Uygulamasına Dair Bazı Tespitler

MAKALE

Öğr. Grv. Dr. Mücahit YÜKSEL

Emevî Halifesi Velîd b. Yezîd ve Halifeliği Üzerine Bazı Tespitler

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi

MAKALE

Kapak

MAKALE

Ars. Gör. Mine POLAT ALPAN Dr. Ögr. Üyesi Aysun AYDIN ÖKSÜZ

1934-1944 Seneleri Arasındaki Karayolu Faaliyetlerinin Nafia Mecmuası Üzerinden İncelenmesi

MAKALE